שאלון קודגורו 12 שלב ב'

רשומה רגילה
 1. בשפת C/C++/C#, האם המספרים הבאים שווים?
  int a = 0xF0F0F0F0;int b = -0x0F0F0F10;
  1. תמיד שווים
  2. תמיד שונים
  3. תלוי בארכיטקטורה
  4. תלוי במה היה קודם לכן בזכרון
 2. באיזה שפת תכנות כותבים
  char c[] = {'C', 'o', 'd', 'e',' G', 'u', 'r', 'u'};
  1. C
  2. #C
  3. Java
  4. כל התשובות נכונות
 3. האם אפשר לכתוב תכנית מחשב שתחשב גימטריה של מילה במילון בפחות מ-10 שורות קוד?
  1. לא. הבעיה בלתי ניתנת לפתרון
  2. לא. אפשר לפתור אבל לא בפחות מ-10 שורות
  3. כן, בשפות תכנות מסוימות אפשר
  4. רק למילים שהגימטריה שלהן זוגית
 4. מה עושה הקטע הבא?
  a=a-bb=a+ba=a-b
  1. מחליף את a עם b
  2. מחליף את a עם b והופך סימן
  3. מאפס את a
  4. מאפס את b
 5. בשפת C, מה ערכו של הביטוי4/7
  1. -1
  2. 0
  3. 1
  4. 0.571428…
 6. לאיזה מבנה נתונים לא סביר שנראה #pragma pack(1)?
  1. קוד שמפעיל פקודות SIMD למימוש גרפיקה ממוחשבת
  2. מבנה הודעת תקשורת מעל האינטרנט
  3. מבנה קובץ שנשמר על הדיסק הקשיח
  4. מחרוזת בקידוד UCS-4
 7. הקוד הבא לקוח מתוכנה שרצה בסביבת חלונות על Pentium III, שהודרה עם Microsoft Visual C עם אופטימיזציות סבירות ובלי הגדרות נוספות. מה יהיה הפלט שלה?
  struct a{ char t2; int t3; char t4;};struct a A = {31, 415926535, 89 };printf("%x\\n", *((unsigned char *)&A + 8));

  קוד זה

  1. עלול לקרוס, בגלל קריאה מחוץ לזיכרון מוקצה
  2. לא יקרוס, אבל ידפיס זבל
  3. לא יקרוס, וידפיס בהכרח את אותו הדבר
  4. יקרוס רק אם דלוק הדגל NX לאותו אזור זיכרון
 8. איזה מהמנגנונים הבאים יכול לבטל כליל את הסיכון ליצירת race conditions בתוכנה?
  1. protected memory
  2. NX bit
  3. semaphores
  4. אף תשובה אינה נכונה
 9. מה תכליתה של פסוקית finally בשפת C++/C#?
  1. אפיון סיום לקטע קוד שיתבצע ללא התנייה
  2. קריאה למפרקים (Destructors)
  3. יצירת ברירת מחדל במקרה של אי-טיפול ב-exception
  4. כל התשובות נכונות
 10. אופרטור '?' (שפת C/C++/C#):
  1. מקבל פרמטר אחד
  2. מקבל שני פרמטרים
  3. מקבל פרמטר אחד או שניים (כמו האופרטור '-')
  4. מקבל שלושה פרמטרים
 11. נתון הקוד הבא:
  class INode { // Some methods...};class CNodeLeaf : public INode { // Some methods...};class CNodeJunction : public INode { // Some methods...};

  כיצד נבדיל (בזמן ריצה, בצורה היעילה והנכונה ביותר) אם האובייקט שנוצר הוא מסוג CNodeLeaf או CNodeJunction?

  1. נוכל להחזיק רשימה עם מצביע למופע וסוג המופע אשר תקבל רשומות חדשות בכל פעם שניצור את האובייקטים.
  2. נוכל לממש את כל המתודות של המחלקות היורשות בתוך מחלקת האב, ולהוסיף בבנאי מזהה לסוג האובייקט, ונאפשר שימוש במתודות לפיו.
  3. נשתמש במנגנון RTTI של C++, המגנון הזה מומש על ידי הקומפיילר מוסיף אוטומטית יכולת זיהוי של סוג המופע בזמן ריצה.
  4. נוסיף מתודה ווירטואלית מלאה למחלקת האב שתמומש על ידי המחלקות היורשות ותחזיר את סוג המופע.
 12. ב C++, מתי new יקבל פרמטר בתוך סוגריים, ומה זה ידרוש מאיתנו?לדוגמה:
  CTest* test = new(arg) CTest;
  1. לפי פרמטר זה תיושר פיסת הזיכרון שתוקצה לנו, במערכות 32bit היישור יהיה לפי DWORD, הדרישה תהיה שהמעבד ידע לטפל בגדלים כאלו של מידע.
  2. לפי פרמטר זה יקבע גודל המידע המקסימלי שיוקצה לנו, גם אם הוא קטן יותר מגודל האובייקט CTest, וזה ידרוש מאיתנו לוודא שאכן קיים זיכרון פנוי בשביל פעולה זו.
  3. לפי פרמטר זה תיקבע הכתובת הפיזית שתוקצה לאובייקט שלנו, וזה ידרוש מאיתנו לוודא שהכתובת אכן תקינה.
  4. לפי פרמטר זה נקבע את הכתובת הווירטואלית שתוקצה לאובייקט שלנו, וזה ידרוש מאיתנו לוודא שהכתובת אכן תקינה.
 13. בשפת C, מה מכיל הקוד הבא:
  # UINT unsigned int# BYTE unsigned char# PTR *# VOID voidstruct test_t { BYTE PTR a,b; UINT t; VOID PTR x;};
  1. שני מצביעים ל BYTE, משתנה UINT אחד, מצביע אחד ל VOID.
  2. מצביע ומשתנה אחד ל BYTE, משתנה UINT אחד, מצביע אחד ל VOID.
  3. שני מצביעים ל BYTE, משתנה UINT אחד, מצביע ל struct עצמו.
  4. שני משתני BYTE, משתנה UINT אחד, מצביע אחד ל VOID.
 14. בחלונות, מדוע קונבנציית הקריאה fastcall נחשבת למהירה יותר מ-CDECL?
  1. fastcall דואגת לשמור את הפרמטרים בזיכרון ה cache של המעבד.
  2. השיטה הזו מיושנת, נקראת ככה רק כי בעבר הייתה המהירה ביותר, כיום המצב אינו נכון.
  3. מכיוון שאיננה מאפשר להעביר יותר פרמטרים ממספר הרגיסטרים הפנויים, ולכן אין צורך ב"ניקוי" המחסנית.
  4. מכיוון שהיא שואפת להעביר את הפרמטרים על גבי רגיסטרים.
 15. האם תוכנת משתמש יכולה לממש פונקציונליות חוטים (threads) מבלי להזדקק למנגנון threads של מערכת ההפעלה?
  1. כן, בתנאי שהחוטים עצמם מבצעים תמיד פעולות non-blocking.
  2. לא, לכל חוט יש main משלו, אין לו איך להעביר את השליטה לחוטים האחרים.
  3. כן, אבל רק בשפת תכנות Pascal.
  4. לא, לכל תוכנית יש רק מחסנית אחת, ואי-אפשר שכמה חוטים ישתמשו בה בו-זמנית.
 16. באיזה שפת תכנות הקטע הבא הוא הערה?
  (* This is a comment *)
  1. פסקל
  2. הסקל
  3. ליספ
  4. bash
 17. מה הטיפוס של 'abc' בשפת C/C++?
  1. char []
  2. int
  3. wchar_t []
  4. float
 18. ברגרסייה אוטומטית על nightly build, מאיזה סוג בדיקה שווה להימנע (בהינתן יכולת לבצע את כולן)?
  1. בדיקות עם קלטים אקראיים חזקים (truly random)
  2. בדיקות מצבי קצה (למשל, קלט ריק או קלט לא חוקי)
  3. בדיקות ביצועים
  4. כל התשובות נכונות
 19. נתון מספר בן 16 ביט. כיצד ניתן לקבל את השארית מחלוקה ב- 8?
  1. AND עם הקבוע 7
  2. AND עם הקבוע 3
  3. Shift Right עם הקבוע 3
  4. Shift Right עם הקבוע 7
 20. איפה בקובץ zip מופיעים שמות הקבצים המכווצים?
  1. בכותרת בתחילת הקובץ
  2. כל שם מופיע לפני הקובץ
  3. כל שם מופיע בסוף הקובץ
  4. כל התשובות נכונות
 21. * איפה בקובץ tar מופיעים שמות הקבצים המאוגדים?
  1. בכותרת בתחילת הקובץ
  2. כל שם מופיע לפני הקובץ
  3. כל שם מופיע בסוף הקובץ
  4. כל התשובות נכונות
 22. המספר 14093597794017515940, בהיותו מיוצג בזיכרון של מעבד little endian (למשל, מעבדי x86-64) ייראה בתור:
  1. 85-84-96-c3-c7-a4-99-a4
  2. a4-99-a4-c7-85-84-96-c3
  3. db-0f-49-40
  4. c3-96-84-85-c7-a4-99-a4
 23. מתי יסתיים העולם על-פי Linux מגרסת 1.1 על מעבד x86?
  1. 31.12.1999 בשעה 23:59
  2. 19.01.2038 בשעה 03:14
  3. 31.12.2099 בשעה 23:59
  4. עוד 292 מיליארד שנה
 24. כמה סיביות, לכל הפחות, צריך כדי להעביר אות אחת בעברית (לא צריך להעביר שום מידע נוסף)?
  1. 16 סיביות
  2. 8 סיביות
  3. 5 סיביות
  4. 4 סיביות
 25. כמה מקום אחסון צריך בשביל לשמור את כל הכרכים בספרייה הלאומית בגבעת רם בייצוג נאמן למקור?
  1. 1TB
  2. 100TB
  3. 1PB
  4. 100PB
 26. בכמה עולה מפלס הכנרת בזמן צליחת הכנרת?
  1. יורד בכמה מילימטרים
  2. נותר בעינו
  3. עולה בכמה מיקרונים
  4. עולה בכמה סנטימטרים
 27. כמה אנשים השתתפו בשלב ב' של קודגורו מאז תחילת האלף השלישי?
  1. עשרות
  2. מאות
  3. אלפים
  4. רבבות
 28. מכל הצורות בעלות היקף זהה, למי השטח המירבי?
  1. משולש שווה צלעות
  2. משולש שווה שוקיים ישר זווית
  3. ריבוע
  4. מחומש משוכלל
 29. תאריך ייצור 9.9.9 תאריך תפוגה 7.9.10. למה?
  1. הקסה-דצימלי
  2. שנה מעוברת
  3. באג 2000
  4. כל התשובות נכונות
 30. האם עופרת צפה על גבי כספית בתל-אביב?
  1. כן
  2. לא
  3. ביום חם כן, ביום קר לא
  4. ביום קר כן, ביום חם לא
 31. מה קרה בשנת 2005 במשחק מרובה המשתתפים WoW בזמן ההפגנה?
  1. נהרגו שלושה מפגינים
  2. נגנב כסף רב מכספות הבנק הוירטואלי
  3. השרת קרס, וכמה מפגינים הושעו
  4. לא הייתה שום הפגנה בשנת 2005
 32. באיזה שנה כבש את הפסגה מחשב העל BlueGene/L?
  1. 2001
  2. 2003
  3. 2005
  4. 2007
 33. באיזה תוכנה היה באג אשר ניצלה טריניטי על מנת לפרוץ למחשב תחנת הכוח בסרט "המטריקס 2"?
  1. nmap
  2. SSH v1.
  3. SSH v2.0
  4. SAMBA
 34. מה זה seven-segments?
  1. סוג של שעון ספרתי ישן
  2. הצגת ספרות על ידי שבעה מקטעים
  3. שבעת אוגרי הכתובת הזמינים ב-80386
  4. כל התשובות נכונות
 35. איזה מתח מקבל דיסק קשיח דרך מתאם חשמל SATA תקין?
  1. 3.3 וולט
  2. 5 וולט
  3. 12 וולט
  4. כל התשובות נכונות
 36. מה יותר גדול עשר בחזקת מאה או מאה בחזקת עשר?
  1. עשר בחזקת מאה
  2. מאה בחזקת עשר
  3. אותו דבר
  4. תלוי בבסיס הספירה
 37. מהו הראשוני התלת הספרתי הגדול ביותר?
  1. 991
  2. 993
  3. 995
  4. 997
 38. * מהו הראשוני במקום ה-1337?
  1. 10567
  2. 11027
  3. 10339
  4. 11287
 39. ** האם אפשר למצוא את היום בשנה באמצעות היום בשבוע; סכום הספרות של סכום הספרות של היום בשנה; וספרת האחדות של היום בשנה?
  1. לא.
  2. כן, על ידי משפט השאריות הסיני.
  3. כן, על ידי פתרון משוואה דיפרנציאלית.
  4. תלוי אם השנה מעוברת.
 40. המספר 3614090360 הוא
  1. בעל 6 מחלקים ראשוניים שונים
  2. ערך אתחול של פונקצית גיבוב פופולארית
  3. במשולש ישר זוית שבו הזוית הישרה נמצאת על ציר X לא בראשית, ואחד מהקודקודים נמצא בראשית, והקודקוד השני מקיים Y>0 ונמצא על שפת מעגל ברדיוס 2 בחזקת 32, ואורך הקשת הקצרה בין הקודקוד השני לציר X היא 2 בחזקת 32, אורך הניצב הארוך יותר.
  4. תשובות ב' ו-ג' נכונות
 41. ב-Ethernet, מהו ההבדל העיקרי בין רכזת (Hub) למתג (Switch)?
  1. במתג ניתן להגדיר קצבי העברה בין פורטים מסויימים.
  2. מתג לומד את כתובות היעד ומשייך אותם ליציאה מסויימת, לעומת רכזת המשדרת את אותו מידע לכל היציאות.
  3. במתג ניתן להגדיר מספר רב של יציאות, לעומת רכזת המוגבלת ל 8.
  4. רכזת משמשת בעיקר לרשתות טלפוניות,בחברות כמו בזק, לעומת מתג המתאים יותר לרשתות TCP/IP.
 42. הערך הנמצא בשדה ה TTL בכותרת חבילת IP יהיה:
  1. משך הזמן (במילי-שניות) עד שתסומן כהודעה שפג תוקפה.
  2. סינכרון (Sync) בין השעונים של תחנת היעד ותחנת המקור.
  3. מספר הניסיונות המקסימלי לשליחת ההודעה (לאחר כל ניסיון המספר יופחת ב 1)
  4. מספר הניתובים המרבי שתעבור ההודעה במחזור חייה.
 43. לפתרון איזו בעיה משמשת טכנולוגית NAT:
  1. התקשרויות המיותרות לשרתים הנמצאים מחוץ לרשת המקומית.
  2. מחסור בכתובות IP (מונע צורך בתיאום של הכתובות ברשת הפנימית עם העולם החיצוני).
  3. תרגום משפה לשפה (אנגלית – עברית למשל)
  4. חיסכון בעלויות החומרה על ידי שימוש חוזר ביציאות תקשורת.
 44. אילו מהבעיות תתכן עקב שימוש בטכנולוגית NAT ברשת ביתית?
  1. חבילות מידע עלולות להגיע לתחנות הלא נכונות.
  2. עלולה להיות התנגשות בין רשת ה NAT המקומית לרשתות NAT אחרות.
  3. לא תתאפשר גישה בו זמנית לאותו אתר אינטרנט משני תחנות הנמצאות באותו רשת.
  4. כאשר העולם החיצון צריך ליזום התקשרות ישירה אל פנים ה-NAT.
 45. תמיכה בהודעת Wake-on-LAN נעשת ברמת:
  1. מערכת ההפעלה, כרטיס הרשת.
  2. כרטיס הרשת, לוח האם.
  3. BIOS, מערכת ההפעלה.
  4. דרייבר כרטיס הרשת, לקוחות נוספים ברשת.
 46. גרסה 6 של פרוטוקול ה-IP בא לפתור את בעיית:
  1. האיטיות הנגרמת עקב חבילות מידע מיותרות של הפרוטוקול בגרסה 4.
  2. שימוש בטכנולוגית NAT הגורמת לבעיות אחרות.
  3. מחסור עתידי בכתובות IP של גרסה 4.
  4. בעיות מימוש גרסה 4 במערכות הפעלה ישנות (דוגמת Win 98 ומטה)
 47. * מהו התווך הפיזי, ומהו קצב ההעברה של אית'רנט 100Base-TX (כאשר הקצב נמדד הוא קצב השידור המרבי, של הודעות רמה 2, כולל ה-header, ה-preamble וה-postamble)?
  1. זוג שזור, 100 מיליון סיביות לשנייה.
  2. זוג שזור כפול, 100 מיליון סיביות לשנייה.
  3. זוג שזור, 100 מיליון בתים לשנייה.
  4. זוג שזור כפול, 100 מיליון בתים לשנייה.
 48. * מה היחס בין קצב המידע המרבי שמעביר Layer 1 של 100Base-TX לקצב המידע המרבי שמעביר Layer 2?
  1. 0.8
  2. 1.0
  3. 1.2
  4. 1.25
 49. ברשת מקומית בעלת שרת DHCP יחיד מתקבלת בתחנה מקומית יותר מתשובת DHCP אחת, נוכל להסיק כי:
  1. קיים חשש להונאת DHCP, בה מחשב מקומי מתחזה לשרת DHCP.
  2. ישנו loopback בתוך הרשת, אשר גורם להודעות לחזור על עצמן.
  3. שרת ה DHCP ענה להודעת ה boardcast של התחנה, אך מיכוון שהתחנה לא ענתה לו (Timeout) הוא שלח את ההודעה מחדש.
  4. קיימת יציאה פיראטית לרשת החיצונית, ושרת DHCP אחר ענה לתחנה המקומית.
 50. מתי יגמרו בלוקים חדשים גדולים (/8) של כתובות IPv4?
  1. כבר נגמרו – חולק הטווח האחרון
  2. כשיגמר הנפט – עוד חמישים שנה
  3. ב-19 לינואר 2038
  4. לעולם לא – ממשיכים לייצר חדשות
 51. נרצה להצפין ולדחוס קובץ ווידאו, מה ולמה הוא סדר הפעולות הנכון מבחינת גודל סופי של הקובץ:
  1. תחילה נצפין את הקובץ, ולאחר מכן נדחוס אותו, מכיוון שלאחר הצפנה ממלא כמות הסביות הדולקות והכבויות הוא זהה.
  2. תחילה נדחוס את הקובץ, ולאחר מכן נצפין, מכיוון שלאחר דחיסה ממלא כמות הסביות הדולקות והכבויות הוא זהה.
  3. תחילה נצפין את הקובץ, ולאחר מכן נדחוס אותו, מכיוון שאין חישבות לסוג המידע שהוצפן.
  4. תחילה נדחוס את הקובץ, ולאחר מכן נצפין אותו, מכיוון שאין חישבות לסוג המידע שהוצפן.
 52. לאיזה מצב יכנס מעבד מסדרת x86 לאחר התרחשות triple-fault?
  1. מנגנון טיפול השגיאות (exception handler) יכנס לפעולה.
  2. השגיאה תטופל בהתאם להגדרות שנקבעו מבעוד מועד ה-BIOS.
  3. יבוצע איתחול (unmaskable) למעבד.
  4. האוגרים וה-call stack יכתבו ל pagefile.
 53. מה תפקיד בקר ה-Direct Memory Access — DMA?
  1. מאפשר לאחר אתחולו גישה ישירה של תוכנה לזיכרון, ללא תלות במעבד.
  2. מאפשר לאחר אתחולו גישה ישירה של התקנים לזיכרון, ללא תלות במעבד.
  3. מאפשר לאחר אתחולו גישה ישירה בין המעבד לזיכרון, ללא תלות בתוכנה.
  4. מאפשר לאחר אתחולו גישה ישירה בין מחשב א' למחשב ב'.
 54. למה משמש swap file ב-Windows?
  1. להחלפת ערכי משתנים ב-C (כדי שהערך שנמחק תוך-כדי ההחלפה יגובה)
  2. להגדלת כמות הזיכרון הנגישה לתוכנות
  3. להחלפת שירים לא חוקית
  4. כל התשובות נכונות
 55. איזה מהבאים יאפיין את מערכת ההפעלה DOS?
  1. single-threaded, real mode, 16 bit, flat address space.
  2. single threaded, protected mode, open source, freeware.
  3. multi-threaded, real mode, 32 bit, flat address space.
  4. multi-core, real mode, 16 bit, segmented address space.
 56. במערכת DOS, מה יהיה ערך ה-word האחרון בסקטור הראשון של הדיסק הקשיח שממנו עולה המחשב?
  1. 0x0000
  2. 0x55aa
  3. 0xffff
  4. לא ידוע, משתנה בין מחשבים.
 57. כמה אוגרים נחשפים לתוכנת משתמש שרצה על מעבד Motorola 68000?
  1. 0 (זה מעבד, לא כלוב)
  2. 8
  3. 16
  4. 32
 58. לאיזה התקן של מערכת ההפעלה UNIX עשוי לשמש האוגר r0 בארכיטקטורת MIPS?
  1. /dev/random
  2. /dev/zero
  3. /dev/sr0
  4. /dev/kmem
 59. איזו פקודה חייבת להופיע במימוש האסמבלי של קריאה לפונקציית inline?
  1. call
  2. push
  3. jmp
  4. אף תשובה אינה נכונה
 60. באיזו טכנולוגיה יש לפתח את לוגיקת השרת של אפליקצית פייסבוק?
  1. Java — התשתית של פיסבוק מבוססת על מערכות Oracle
  2. PHP — כל הדפים בפייסבוק מסוג PHP והשרתים שלו אינם מריצים משהו אחר
  3. Flash — זוהי הטכנולוגיה היחידה שבה ניתן לכתוב משחקים לפייסבוק, לדוגמא Farmville
  4. לא משנה כל עוד השפה מאפשרת התממשקות עם שירותי Web ב-HTTP
 61. התחום ה-Web, מה ההבדל בין CSS ל-HTML?
  1. CSSמאפשרת טעינה דינאמית של "עיצובים" (קבצי CSS) לעומת html שאינה מאפשרת זאת.
  2. CSS ניתמכת יותר טוב על ידי דפדפנים של פלטפורמות חלשות, לכן מומלץ להשתמש בה במקום html.
  3. CSS משלימה תכונות שלא התאפשרות בעזרת html "רגיל".
  4. CSS מגדירה מראה (צבעים, גדלים, פונטים) לעומת HTMLשמגדירה את המבנה.
 62. * מה מהבאים חלופי לשימוש ב-XMLHttpRequest (במחיר של סיבוך)?
  1. כתיבת Handler ל-onMouseOver לתמונות,
  2. טעינה של עמוד ב-frame נסתר,
  3. טעינה של קובץ js נוסף,
  4. טעינה של קובץ CSS נוסף.
 63. איזה ארגון עוסק לרוב בתקנון (standartization) בתחום תוכן ה-Web?
  1. IEEE
  2. IETF
  3. ISO
  4. W3C
 64. מה ערך ברירת המחדל של מאפיין ה-CSS 'display' עבור התגית ?
  1. none
  2. inline
  3. block
  4. inherit
 65. איזו תגית אינה חלק מ-HTML5?
  1. font
  2. embed
  3. object
  4. date
 66. למה משמשת תגית nofollow בקישורי HTML?
  1. לכך שהמשתמש לא יכול להשתמש בלחצן 'חזור אחורה' שבדפדפן.
  2. לכך שהאתר שאליו המשתמש נכנס לא יוכל לדעת מהיכן המשתמש מגיע (שימושי לקישורים מאתרים רגישים)
  3. כאשר האתר שממנו המשתמש יוצא לא רוצה לשמור מידע לגביו לאחר עזיבתו (user data, cookies)
  4. כאשר לא נרצה להשפיע על הדירוג במנועי החיפוש של הכתובת אליה יעזוב המשתמש.
 67. מה שם מנהל החבילות של Debian?
  1. RPM
  2. apt-get
  3. YUM
  4. Portage
 68. איזה תהליך תמיד יוצג בעת הרצת הפקודה top ב-UNIX?
  1. alsa
  2. kswapd
  3. klogd
  4. top
 69. מה ההבדל בין דגל R (אות גדולה) לדגל r (אות קטנה) בפקודה ls בלינוקס?
  1. R יציג את הקבצים בתיקיה (ותתי תיקיות) בצורה רקורסיבית, לעומת r שיציג את הרשימה בצורה הפוכה.
  2. הפקודה תבצע את אותו הדבר, כמו ש –v ו- -V יבצעו את אותה הפעולה.
  3. הדגל r מתייחס לקבצים בעלי שמות באותיות קטנות בלבד, לעומת R המתייחסת לקבצים בעלי שמות באותיות גדולות וקטנות.
  4. r יציג את הקבצים בתיקיה (ותתי תיקיות) בצורה רקורסיבית, לעומת R שיציג את הרשימה בצורה הפוכה.
 70. איזה פקודה (בלינוקס) תציג לנו את כמות המקום הפנוי במערכות הקבצים של אותו המחשב?
  1. cat /proc/filesystems
  2. cat /dev/sda0
  3. df -h -H
  4. free
 71. הפקודה tr ב-UNIX מאפשרת, בין היתר:
  1. תרגום (המרת קוד) בין שפות תכנות
  2. ביצוע הצפנה איכותית
  3. המרת upper case ל-lower case בטקסט בקידוד ISO-8859-1
  4. המרת upper case ל-lower case בטקסט בקידוד UTF-16
 72. איזה מהגרסאות הבאות של BSD מפותחת עם שמירה על רמת אבטחה גבוהה כיעד מרכזי?
  1. FreeBSD
  2. OpenBSD
  3. NetBSD
  4. DragonflyBSD
 73. ב-UNIX, התוכנה cpio היא חלופה (נחותה לרוב הדעות) ל-
  1. gzip
  2. tar
  3. bz2
  4. zip
 74. מתכנני השפות Java/C# הגדירו שלכל מחלקה תהיה מתודת toString כדי:
  1. להקל על ניפוי שגיאות בשפות אלה
  2. לאפשר יצירה קלה של ממשק משתמש גרפי
  3. להדפיס לכל אובייקט את כתובתו
  4. לתעד את הקוד בזמן ריצתו
 75. * כמות הביטים שהם 1 במחרוזת הבאה: 'CodeGuru 2011 has more ones than zeros'?
  1. זוגית ב-UTF-8, זוגית ב-ASCII
  2. זוגית ב-UTF-8 אי-זוגית ב-ASCII
  3. אי-זוגית ב-UTF-8, זוגית ב-ASCII
  4. אי-זוגית ב-UTF-8, אי-זוגית ב-ASCII
 76. ** כמות הביטים שהם 1 במחרוזת הבאה: 'בקודגורו 2011 יש יותר אחדות מאפסים'?
  1. זוגית ב-UTF-8, זוגית ב-Windows-1255
  2. זוגית ב-UTF-8, אי-זוגית ב-Windows-1255
  3. אי-זוגית ב-UTF-8, זוגית ב-Windows-1255
  4. אי-זוגית ב-UTF-8, אי-זוגית ב-Windows-1255
 77. ** כמה תמורות של הספרות [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] יש רצף של 4 ספרות עולות (ולא יותר מ-4)? (למשל: התמורה 412387605 תיספר, אבל התמורה 012348765 לא)

שאלון קודגורו 13 שלב א'

רשומה רגילה

1) מה יש יותר – אנשים בעולם, או ביטים בויקיפדיה?
אנשים בעולם
אותו דבר
ביטים בויקיפדיה
תלוי אם סופרים גם אנשים שמתו

2) במסעדה מגישים כנפי עוף בשלושה גדלים: 8 12, ו-22. האם ניתן להזמין 50?
לא, אין פתרון
כן, בכמה דרכים שונות
תלוי ברוטב
כן, רק בדרך אחת

3) מהי המשמעות המקובלת של המילה "סיבר" במחשבים?
להשביע רצון (לסבר את האוזן(
מרחב וירטואלי (סיבר ספיס(
לפתוח במלחמה (סייבר טרור(
רובוט (קיבורג(

4) בשפת C++ אם אני מגדיר בקובץ HPP משתנה סטטי איפה אאתחל אותו?
אי אפשר לאתחל
בקובץ CPP
בקובץ HPP
אפשר לאתחל רק לאפס

5) ללמעלה מ-84.21% מהנשים בנות 17-34 להן יש דף פייסבוק, יש יותר אוזניים מהממוצע של כלל האוכלוסייה האנושית:
לא נכון
לא נכון בחצי הכדור הצפוני
נכון
אין דרך לקבוע משום שהשאלה אינה לוגית

6) למה יש יותר מקשים – לפסנתר או ללוח מקשים תקני של מחשב?
לפסנתר
אותו הדבר
תלוי אם סופרים את השחורים
למחשב

7) הגיוני שאיזו פעולה תיקח פחות זמן?
העתקת קובץ של 100MB בתוך אותה מערכת הקבצים (=אותה המחיצה(
הזזת קובץ של 100MB באותה מערכת הקבצים
מחיקת קובץ של 100MB
שלושתן אמורות לקחת את אותו הזמן

8) באיזה מהמקרים הבאים לא סביר שתתקלו בקובץ דליל (sparse) ?
גרף שכנים ברשת חברתית
קבצים של מכונה וירטואלית
ספריות נטענות דינאמית (dynamically linked library)
לייצוג מטריצות דלילות

9) נניח אתם מעוניינים להכניס מידע לקובץ בתחילתו במערכת Linux בקריאת מערכת אחת, האם אתם יכולים?
כן, על-ידי שימוש נכון בדגלים של open
כן, על-ידי ביצוע seek
כן, על-ידי הפרמטר הרביעי ל-pwrite
לא

10) * אם הייתם מממשים מערכת הפעלה משלכם, שבה לכל קובץ מוקצה בלוק אחד או יותר ואין קבצים שחולקים בלוקים (כפי שהמצב בכל מערכות הקבצים היעילות), והייתם רוצים לממש כתיבה יעילה של חתיכה חדשה לאמצע קובץ שאינו דליל, הייתם צריכים לדרוש:
תנאי חשבוני על גודל החתיכה המוכנסת
תשובות א' ו-ג' נכונות
תנאי חשבוני על המיקום להכנסה
שגודל החתיכה החדשה יהיה קטן מגודל הקובץ הקיים

11) מסה נשמרת בכל תהליך מכני (בנייה, פירוק, שבירה, טחינה, אידוי וכדומה) ובכל תהליך כימי (שריפה, עיכול, ריאקציה). גם אנרגיה נשמרת בכל התהליכים המוכרים (כאנרגיה פוטנציאלית, חשמלית, קינטית, כימית ועוד). ב-1905 קבע איינשטיין את הנוסחה המפורסמת E=mc^2 לפיה האנרגיה של גוף היא מכפלת המסה שלו m בריבוע מהירות האור c. חוק זה הוא המאפשר לשמש להפיק אנרגיה ממסה. האם משמעות הדבר:
חוק שימור המסה קיים תמיד, אך חוק שימור האנרגיה כבר אינו תקף.
חוק שימור המסה בטל, אך חוק שימור האנרגיה תקף.
קיימת f פונקציה של E ו-m שנשמרת תמיד.
שאי אפשר לעבור את מהירות האור.

12) Hard Disk Defragmentation הוא תהליך שבו:
המחשב מצמצם אזורים מתים בין קבצים.
המחשב בודק לסדקים בדיסק הקשיח.
הקבצים מסודר בסדר עולה לפי גודלם.
החשב מוחק קבצים אשר אינם בשימוש.

13) מדוע התוכנה debug.exe לא תעבוד תחת מערכת הפעלה windows 7?
היא תעבוד, אבל דורשת גרסה עדכנית יותר.
בגלל אופקודים חדשים שנוספו עם מערכת ההפעלה המדוברת.
מכיוון שהיא תסווג כ-"פוגען" ברוב סורקי הווירוסים העדכניים.
בגלל העדר תמיכה לאחור בתוכנות dos במערכת windows 7 .

14) מה ההבדל העיקרי בין C# ו- C++?
הראשונה משתמשת בסינטקס דמוי JAVA והשניה לא.
הראשונה נתמכת על ידי מערכת Windows בלבד והשנייה לא.
הראשונה רצה מעל VM והשניה לא.
הראשונה תומכת "מן-הקופסה" במצביעי 64bit

15) ב Win32 API למה משמשת הפונקציה DeviceIoControl ?
לשליחת פקודות ל-Service
לשליחת פקודות ל-Driver
לשליחת פקודות ל-Application
לשליחת פקודות ל-Task

16) מה עושה קטע הקוד הבא? for (s=i=0; i<10; ++i) s+=a[i]; מומלץ להעתיק את הקוד ל-notepad וליישר לשמאל ע"מ לקרוא בצורה ברור יותר. מחשב ממוצע של איברי מערך a. בודק כמה מאיברי המערך a קטנים מ-10. מחבר 10 איברים ראשונים של מערך a. כל התשובות נכונות. 17) תקן למקלדת עברית נושא את המס' 972 1255 8859-8 1452 18) אם תיקחו זוג חוטים המשמש לתקשורת Slow Ethernet 10BaseTX, ותחברו אותם למד-מתח DC איזה מתח אתם צפויים לקבל (עד כדי סימן)? 0V 2.5V 5V 48V 19) ** אם תקחו זוג חוטים המשמש לתקשורת Slow Ethernet 10BaseTX, ותחברו אותם ל-Network Analyzer מוגדר כהלכה, אלו רמות מתח אתם צפויים לקבל? 0V 2.5V 5V 48V 20) איך ניתן להוסיף נִיקוּד לטקסט עברי? לחיצה על מקש alt עם מקש ספרה לחיצה על מקש insert מלווה בלחיצה על סיפרה לחיצה על caps lock מלווה בלחיצה על מקש shift עם מקש סיפרה לא ניתן כלל 21) סוללה נטענת (למשל מסוג AA של GP) הייתה פרוקה קודם, ועכשיו נטענה במלואה. האם משקלה השתנה? לא כן, אבל בשיעור שקשה מאוד למדוד תלוי במזג האוויר כן, אפשר למדוד את זה באמצעות מאזניים 22) כמה מידע מעביר שלט של מזגן רגיל אל המזגן? 0 ביט 1 ביט בערך 8 ביט בערך 16 ביט 23) כמה מידע מעביר מזגן רגיל אל השלט שלו? 0 ביט 1 ביט בערך 8 ביט בערך 16 ביט 24) בשפת C, משתנה סטטי משותף ל.. לאותו namespace לאותו תהליך (Proccess) לאותו חוט (Thread) לאותו קובץ אובייקט (Object) 25) מה תפקיד הפקודה #pragma pack ב-Visual Studio? לקבוע את סדר הקוד כפי שיופיע באזור ה .text בקובץ ההרצה. למנוע הסרה של משתנים הנקבעו כלא נחוצים ע"י ה-Optimizer. למנוע הוספה של Padding בין משתנה למשתנה בתוך מבנה (Struct). למנוע הוספה של משתני Debug העלולים להפריע בעת כתיבה לאוגרי חומרה. 26) ** החזקתי במקפיא בקבוק אטום של מים מינרליים. הוצאתי אותו וראיתי שהמים בתוכו נוזליים; לאחר מכן פתחתי את הבקבוק. יתכן שהוא ירתח מיד לאחר שהוצאתי אותו מהמקרר, יתכן שהוא יקפא מייד לאחר שאפתח אותו המים ישארו נוזליים ויהי מה כל התשובות נכונות 27) מה הוא רכיב ה- PCI? הרכיב האחראי על התקשורת שנעשת בין ליבות המעבדים. זהו לא רכיב - אלא דרייבר בחלונות הקריטי לעליית המערכת. יציאה אשר משתמשים בה לכרטיסי מסך וסוגי מסויימים של כרטיסי רשת. הרכיב האחראי על התקשורת שנעשת אל שאר הרכיבים. 28) איזה מהבאים איננו BUS? QPI PCIE UHCI SMB 29) overclocking מתבצע על ידי... חיבור נוסף של ליבות לאותו לוח אם. הגדלת צריכת החשמל של המעבד. חיבור נוסף של מעבדים לאותו לוח אם. הרחבת גודל המילה של המעבדים. 30) כיצד נאפשר שימוש במספר pipelines לאותו המעבד? על ידי יצירת מספר תהליכים. על ידי יצירת מספר חוטים. על ידי שימוש באופקודים בטכנולוגית SIMD. על ידי כתיבה לא תלויה של אופקודים אחד בשני. 31) מה על מעבד 8088, מה יבצע הקוד הבא? memset(0x0,sizeof(WORD) * 32,0x00); _asm int 0x02 מומלץ להעתיק את הקוד ל-notepad וליישר לשמאל לקריאה ברורה יותר. יאתחל את המחשב. יכשל בשגיאת General Protection. יחכה להוראות מהדיבאגר של המחשב, עקב פסיקת הדיבאג. יכבה את המחשב. 32) מה משמעות שני המגעים הארוכים במחבר USB? האחד דאטא והשני מתח. שניהם דאטא. האחד בקרה והשני מתח. שניהם מתח. 33) בלינוקס, איזו פקודה תיבא עבורנו מידע אודות דומיין מסויים? whois touch who domain 34) בלינוקס, מה משמעות הפקודה sudo? משחק קלפים בגרפיקת shell. פקודה המריצה פקודות root. פקודה ללולאה מקוננת. פקודה המריצה deamons. 35) כיצד ליבה הנמצאת במצב halt תחזור למצב active? על ידי קריאה לפסיקת חומרה. על ידי הרצת הפקודה rstor על ידי קריאה לפסיקת תוכנה. על ידי קפיצה (jmp) לכתובת ההתחלה שלו. 36) היכן נמצא שער 2592? בדרום אמריקה. במסך המחשב. במעבד המחשב. במקלדת המחשב. 37) איזה מידע לא ימצא ב SMBios? מספר הליבות הקיימות במערכת. מספר החיבורים הקיימום במערכת. גרסת הווינדוס המותקנת במערכת. שפות ה-BIOS האפשריות במערכת. 38) מה היא טכנולוגית ה UEFI טכנולוגיה חוצנית. טכנולוגיה המחליפה את תשתית האתחול הקיימת במחשבים בייתים. טכנולוגיה חדשה התוצג ב dot.net framework 5.0 טכנולוגיה המאפשרת תצוגה טוב יותר במסכים בייתים. 39) באיזה פרוטוקול תקשורת נשתמש לצורך העברת מדיה זורמת? TCP עקב כמות המידע אפשרית לשידור בסגמנט בודד. UDP עקב העדר אימות תקינות החבילות. UDP עקב הפשטות שלה מבחינת המימוש. TCP עקב העדר אפשרות הצפנה. 40) בusb 2.0 באיזה שיטה נשתמש לצורך העברת מידה זורמת? Isochronous Asynchronous Interrupt (Real-Time)

שאלון קודגורו 13 שלב ב'

רשומה רגילה

1) מה הסיכוי שהיום הראשון של שנה לועזית יתחיל ביום ראשון?

 1. זה לעולם לא יקרה (לא אדו ראש )
 2. שביעית
 3. חצי
 4. תמיד יקרה

2) בשנה לועזית, כמה חודשים, בממוצע, מתחילים ביום ראשון?

 1. פחות מ-1
 2. יותר מ-3
 3. בערך 1.7
 4. כל התשובות נכונות

3) יש שחושבים שכשחל 13 בחודש ביום ששי זהו יום של מזל רע במיוחד. כמה פעמים בשנה, או אחת לכמה שנים יש צירוף מקרים כזה:

 1. בערך אחת לשנתיים
 2. בין פעם לפעמיים בשנה
 3. אחת ל-7 שנים בערך
 4. אף פעם לא מתרחש

4) כמה שיחות טלפון מתנהלות בישראל בממוצע מדי יום?

 1. מאות מיליונים
 2. 10-20 מיליארד
 3. בין מיליון לעשרה מיליון
 4. מעל 100 מיליארד

5) ה"חוק נוסח הופשטטר": אומדן אורכו של כל שיץ קטן מאורכו האמיתי, גם כשלוקחים בחשבון את "החוק נוסח הופשטטר".

 1. החוק יכול להיות תקף במקרים מסוימים
 2. החוק אינו תקף כי לא קיים בעברית המונח שיץ.
 3. החוק לא תקף היות שתמיד השיץ יהיה ארוך מהאומדן שנקבע לו
 4. החוק תקף תמיד

6) במדינה מתוקנת קיבל פקיד האוצר הוראה לעבור בשורה של ערים, לאסוף בכל אחת את סכום המסים שחייבת העירייה לאוצר, ולחלק לכל עירייה כספים שחייב לה האוצר, ע"פ רשימת חובות וזכויות שניתנה לו. לצורך חיסכון בהוצאות הנסיעה הונחה הפקיד לבחור מסלול בו הוא יבקר בכל עיר רק פעם אחת, ומכל עיר יעבור לעיר הקרובה ביותר המופיעה ברשימה בה טרם ביקר. היות שבאוצר מצאו שסך כל הכסף שעליו לגבות שווה לכסף שעליו לחלק, לא ציידו אותו בסכום התחלתי כלשהו. האם ישנו מסלול כנדרש בו לא יחסר לפקיד כסף לשלם לכל עירייה את המגיע לה, גם אם המיסים שעליה לשלם נמוכים יותר?

 1. כן, לכל טבלה של סכומים שעליו לגבות ולחלק יכול הפקיד לבחור מסלול כזה
 2. אף פעם לא קיים מסלול כזה, כי תמיד יגיע הפקיד לעיר בה העודף שעליו לשלם גדול ממה שצבר בערים הקודמות
 3. אין לשאלה פתרון כי לא צוינו הסכומים שעליו לגבות או לתת בכל עיר
 4. רק בחלק מהמקרים יש מסלול כזה, ובמקרים אחרים אין

7) במדינה מתוקנת קיבל פקיד האוצר הוראה לעבור בשורה של ערים, לאסוף בכל אחת את סכום המסים שחייבת העירייה לאוצר, ולחלק לכל עירייה כספים שחייב לה האוצר, ע"פ רשימת חובות וזכויות שניתנה לו. לצורך חיסכון בהוצאות הנסיעה הונחה הפקיד לבחור מסלול מעגלי בו הוא יבקר בכל עיר רק פעם אחת. נקודת ההתחלה\סיום וכיוון הסיבוב הושארו לשיקול דעתו של הפקיד. היות שבאוצר מצאו שסך כל הכסף שעליו לגבות שווה לכסף שעליו לחלק, לא ציידו אותו בסכום התחלתי כלשהו. האם ישנו מסלול כנדרש בו לא יחסר לפקיד כסף לשלם לכל עירייה את המגיע לה, גם אם המיסים שעליה לשלם נמוכים יותר?

 1. רק בחלק מהמקרים יש מסלול כזה, ובמקרים אחרים אין
 2. אף פעם לא קיים מסלול כזה, כי תמיד יגיע הפקיד לעיר בה העודף שעליו לשלם גדול ממה שצבר בערים הקודמות
 3. אין לשאלה פתרון כי לא צוינו הסכומים שעליו לגבות ולחלק בכל עיר
 4. כן, לכל טבלה של סכומים שעליו לגבות ולחלק יכול הפקיד לבחור מסלול כזה

8) אנו רואים גוף מסוים כאשר אור שנפלט (או מוחזר או מפוזר) ממנו מגיע אל העין שלנו ונקלט בה. איך, אם כן, אנו רואים קרני שמש שמגיחות משולי הענן לכיוונים שונים ולא כלפינו?

 1. לגלי האור, ולגלים בכלל, יש תכונת עקיפה המאפשרת לאור להגיע לעין שלנו.
 2. אלומות האור הן טיפות מים זעירות וחלקיקי אבק המפזרים כלפינו את אור השמש הפוגע בהם.
 3. האור עצמו הוא גוף
 4. החוקים התקפים לגבי אור שמקורו כאן, אינם חלים על האור החזק של השמש.

9) חברות התרופות עומדות להכניס לשימוש שתי תרופות אנטיביוטיות חדשות ללא תופעות לוואי. כדי לפתח עמידות לאחת מהתרופות על החיידקים לעבור מוטציה שההסתברות להופעתה היא 1 ל-9^10 גם לתרופה השנייה עלולה להתפתח עמידות באותה הסתברות. שתי המוטציות אינן באותו מקום ב-DNA והינן בלתי תלויות (כלומר הסיכוי להופעת כל אחת אינו תלוי בהופעתה או העדרה של האחרת). בהנחה שהמטרה היא להקטין את הסיכוי להתפתחות זני חיידקים עמידים, האם כדאי להכניס לשימוש תרופה אחת ולהמתין עם האחרת עד שתתגלה עמידות לראשונה, או שכדאי לדרוש תמיד שכל חולה יקבל קוקטייל של שתיהן?

 1. כדאי לתת קוקטייל
 2. כדאי להכניס תחילה את הראשונה ורק אחרי שתתפתח עמידות את השנייה.
 3. אין חשיבות לסדר.
 4. כדאי להכניס לשימוש את שתיהן, אך לא לתת קוקטייל אלא רק אחת מהן לכל חולה.

10) אב קדמון הוליד בן. הבן הוליד בת שילדה אף היא בת (2 דורות). לבת השנייה נולד בן, שהוליד בן, שהוליד אף הוא בן (3 דורות). אח"כ באו 4 דורות בנות, 5 דורות בנים וכן הלאה לסירוגין עד 10 דורות בנות. אפשר שנולדו בכל דור עוד בנים ובנות בנוסף לבן או לבת של שרשרת הדורות. האם הייתה שלשלת דורות כזו.

 1. ייתכן שהייתה שלשלת דורות כזו, אך אין ודאות בכך.
 2. אפשר להוכיח שהייתה בדיוק שלשלת אחת כזו.
 3. אפשר להוכיח שהסיכוי לכך שהייתה אי פעם שלשלת כזו הוא אפסי.
 4. כל אישה בארץ היא צאצא של שלשלת כזו.

11) האם יש מספר שלם חד-ספרתי המתחלק ב-10 עם שארית 9, מתחלק ב-9 עם שארית 8, וכך הלאה עד: מתחלק ב-2 שארית 1.

 1. אין מספר כזה כי לא יתכן מצב בו יש שאריות שהן זוגיות ואחרות שהן אי-זוגיות
 2. יש מספר חיובי כזה בבסיס ספירה 32
 3. יש מספר כזה אך הוא שלילי
 4. אין מספר כזה בבסיסי ספירה מתחת למספר 9*8*7*5-1

12) בתוכנת הניווט WAZE ראיתי שכמות הנקודות הנחוצות למעבר לשלב הבא *עלתה* מאתמול. מה זה אומר?

 1. שהמיקום שלי ירד בוודאות
 2. שיכול להיות שהמיקום שלי עלה
 3. שסביר שהמיקום שלי נשאר זהה
 4. זה לא יכול לקרות, כי אין נקודות שליליות

13) איזו מערכת הפעלה ניתן לצפות שיריץ מכשיר אנדרואיד:

 1. Linux
 2. Windows Embedded
 3. Android
 4. OpenSolaris

14) מהי שיטה נומרית במדעים מדוייקים?

 1. שיטה לפתרון בעיות מספריות עם חישוב מוקדם שנעשה פעם אחת מראש
 2. שיטה למציאת פיתרון לבעיות מדעיות ע"י קירוב מתמטי באמצעות מחשב# שיטה שבה פותרים את הבעיה ע"י הצבת הנוסחאות ומציאת פיתרון מדויק לכל הפרטרים הנדרשים
 3. שם כללי לשיטות מדעיות העובדות מעל מספרים ולא נתונים אבסטרקטיים

15) נתונות החתימות הבאות בשפת C, מה ההבדל ביניהם (התשובה הנכונה ביותר):void foo(char *arr);void bar(char arr[20]); void foobar(char arr[]);מומלץ להעתיק את הקוד ל-notepad וליישר לשמאל לקריאה ברורה יותר.

 1. ב foo מקבלים מצביע לchar בודד בלבד ובשתי הפונקציות האחרות מקבלים מערך.
 2. ב foo וב-foobar מקבלים מערך למספר chars, באורך לא ידוע וב-bar חקבלים מערך באורך קבוע.
 3. fooba r לא חוקי, bar מקבל מערך באורך 20 ו-foo מקבל כתובת שלchar בודד בלבד.
 4. אין הבדל (פונקציונאלית) כלל.

16) רפרנס למשתנה מחלקה (class member) יאותחל תמיד:

 1. בקובץ הכותר (header file).
 2. בתוכן הבנאי (constructor).
 3. ברשימת איתחולי הבנאי (Member Initialization List).
 4. שגיאת קומפילציה – משתנה מחלקה לא יכול להיות רפרנס.

17) האם קטע הקוד מתוך מופע של המחלקה CTest חוקי? cout << "Kill yourself?" delete this; cout < "Are you still alive?"מומלץ להעתיק את הקוד ל-notepad וליישר לשמאל לקריאה ברורה יותר.

 1. לא חוקי – יגרום לחריגת זיכרון.
 2. חוקי – מותר לבצע,כל השורות ירוצו כהלכה.
 3. חוקי – אם זאת הקומפיילר יוסיף return מיד לאחר ה-delete
 4. חוקי – כל עוד מנהל הזיכרון לא העיף (swap-off) את זיכרון המחלקה.

18) האם ניתן לשחרר זיכרון מהמחסנית בעזרת הטריק הבא?CTest a; delete &a;מומלץ להעתיק את הקוד ל-notepad וליישר לשמאל לקריאה ברורה יותר.

 1. לא – מכיוון ש a עלול להיות מוקצה ב frame שונה.
 2. לא – delete מיועד לשחרור הקצאות heap.
 3. כן – מדובר בהרחבה של c99.
 4. כן – מכיוון שמועברת כתובת למשתנה.

19) כמה מילים באורך 3 אותיות עבריות בלבד וללא האות א', מופיעות בשאלון זה? למשל: "שקל", "בור", "מוט" כן עונות להגדרה, אבל "אור", "באר" ו"אהבה" לא.

20) בכיתה של אהובה יש 19 תלמידים. מה יש יותר, תלמידים או תלמידות?

 1. תלמידים
 2. תלמידות
 3. אותו הדבר
 4. ג לא נכון

21) כיצד לא תגדיל את הPageRank שלך?

 1. פרסום האתר שלך בבלוגים מובילים
 2. מיקוד תוכן האתר שלך
 3. שיפור העמידה של האתר שלך בתקני W3C
 4. כיסוי נושאים רבים, שונים ומגוונים בדף שלך

22) איזו אות מופיעה שלישית הכי הרבה בטקסט הבא: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin libero tellus, vestibulum ut imperdiet cursus, rutrum a libero. Fusce eu mauris quam. Etiam mauris lectus, convallis lacinia lacinia a, hendrerit ut magna. Praesent nibh enim, ornare at bibendum eget, ullamcorper sed tellus. Donec sit amet libero eget justo rutrum placerat. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin eu diam orci, sed dignissim augue. Vestibulum sollicitudin varius dolor vitae condimentum. Donec non odio leo. Etiam dapibus urna quis justo egestas scelerisque. Vestibulum consectetur dui commodo erat volutpat malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec aliquam scelerisque quam nec ultrices. Nulla facilisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer tincidunt nunc at elit semper blandit at a enim. Donec consectetur, lorem eget tristique feugiat, mauris erat iaculis risus, in adipiscing felis lectus ut mi. Nullam dictum congue rutrum. Integer id metus at sem pellentesque dapibus quis a ante. Nullam arcu orci, pretium at convallis eleifend, varius vitae urna. Ut quis metus ac nunc consectetur pretium ut a ligula. Donec adipiscing arcu eget tellus malesuada nec ornare tortor accumsan. Integer consectetur tincidunt elit, nec tempus tortor.

23) איזה מבין הפורמטים הבאים ניתן להגדיל ולהקטין תאורטית ללא פגיעה באיכות התמונה?

 1. SVG
 2. JPEG
 3. PNG
 4. GIF

24) באיזה מבין הפורמטים הבאים לא ניתן להגדיר צבע רקע שקוף?

 1. JPEG
 2. SVG
 3. PNG
 4. GIF

25) בגרפיקה ממוחשבת, מה מהבאים לא ניתן לעשות באמצעות כפל מטריצות

 1. המרה לשחור לבן
 2. החלפת כל האדומים בירוקים
 3. סיבוב ב45 מעלות
 4. שימוש בגודל מטריצה אינסופי
 5.  ה. הגדלה פי 4
 6.  ו. היפוך תמונה

26) מה ההבדל בין GET לPOST בHTTP:

 1. אין הבדל
 2. GET מופיע בשירות הכתובת (הURL), וPOST מוחבא מהמשתמש
 3. GET חדשני יותר, POST זה התקן הישן
 4. GET נועד לאינטרנט אקספלורר ופיירפוקס, POST בשימוש CHROME וSAFARI בלבד
 5.  ה. GET איטי יותר, מאחר והוא דורש גישה לבסיסי נתונים

27) דלתות ישנן בשמיים. לגן עדן אחת מהדלתות מובילה ושתי הדלתות האחרות מובילות לגיהינום. השטן, אשר יודע כל דלת לאן מובילה, טוען שדלת בעלת המספר 2 לגיהינום מובילה. לכל ידוע כי משקר השטן בהסתברות 1/4. מהי ההסתברות שדלת ומספרה 1 מובילה לגן עדן?

 1. רבע
 2. חצי
 3. אפס
 4. 3/8

28) לרשותך כוס עם מים ירוקים וכוס עם מים אדומים. לכמה כוסות נוספות תזדקק אם תרצה להחליף את תוכן הכוסות?

 1. 0
 2. 2
 3. 1
 4. 3

29) מה תהיה תשובתך לשאלה הקודמת, אם במקום מים אדומים, נשתמש בשמן

 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3

30) מה קרה למשפט הבא? רבםו חציקטצ בםגקעורו

 1. אצבעות זזו בכתיבה עיוורת
 2. ביט lsb התהפך
 3. כתיבת אנגלית באותיות עבריות
 4. לכל מילה תשובה אחרת

31) איזה מבין מספרי הזהות הבאים לא תקין בודאות:

 1. 702151726
 2. 702151721
 3. 702151311
 4. 702155115

32) בעזרת איזה מכשיר נוכל לקרוא QR CODE?

 1. אינפרא-אדום
 2. רדיו
 3. מצלמה
 4. שן-כחולה

33) אילו מהבאים אינו מסד נתונים בקוד פתוח?

 1. MySQL
 2. Postgresql
 3. SQLIte
 4. SQL Server

34) נתון אוגר בו שנייה מיוצגת על ידי סיבית, כמה סיביות נצטרך בשביל ליצג שנה?

 1. 24
 2. 25
 3. 32
 4. 22

35)מרחק המינג קשור ל..

 1. הצפנה
 2. דחיסה
 3. תיקון שגיאות
 4. גרפיקה

36) בכוונה למעבד soft core היא

 1. מעבד בעל ליבה מוחלשת לצריכת חשמל מופחתת.
 2. מעבד המשמש לתוכנות ווירטואליזציה כגון VirtualBox
 3. מעבד הממומש בקושחה (לדוגמה: VHDL)
 4. מעבד המותאם להרצת תוכנות.

37) בזמן הפעלת המחשב, מדוע משמיע bip כאשר אני לוחץ הרבה פעמים על מקש במקלדת?

 1. העמסת יתר על בקר המקלדת, מנגנון למניעת התחממות.
 2. סיגנאל המורה על תקלה חומרתית (כפתור תקוע)
 3. באפר המקלדת מלא והמחשב מודיע כי אין בו מקום.
 4. מנגנון עזר לעיוורים.

38) שמש וירח גדולים יותר בשעת זריחה או שקיעה. מדוע?

 1. שכבת האטמוספרה העבה יותר קרוב לאופק משמשת כעדשה המגדילה את מראה השמש והירח
 2. בגלל הכבידה השמש והירח גדלים כאשר הם מתקרבים לאדמה
 3. זה סתם נדמה לנו. הם לא באמת נראים גדולים יותר – הכל פסיכולוגיה!
 4. העין שלנו רואה גופים בעלי גוון אדמדם כגדולים יותר

39) ברזולוציית מסך של 320×200, פלטתי 64000 פיקסלים, כל אחד במקום אקראי. מהו הסיכוי שמילאתי את כל המסך?

 1. 1ל – 64000
 2. 1 ל – 64000!
 3. 1 ל – 64000^64000
 4. 64000! ל – 64000^64000

40) כיצד מתבצע תיקון השגיאות ב-CD?

 1. בעזרת קודי האפמן (Huffman Coding)
 2. בעזרת קודי ריד-סולומון (Reed-Solomon Coding)
 3. בעזרת קוד אריתמטי (Arithmetic Coding)
 4. בעזרת קוד דה-וינצ'י (Da-Vinci Code)

 

שאלון קודגורו 14 שלב א'

רשומה רגילה

שאלון קודגורו 14 שלב א'


1)איזו חברה ייצרה את המחשב המהיר ביותר בעולם?
 cray
 יבמ
 מיקרוסופט
 גוגל

2)כמה מתמודדים השתתפו בתחרות IEEEXtreme 5.0 וכמה מהם היו מישראל?
 כ-4,500 משתתפים, אפס מישראל
 כ-1500 משתתפים, יותר ממאה מישראל
 כ-100 משתתפים, כולם מישראל
 כ-10,000 משתתפים, פחות ממאה מישראל

3)מה מהבאים איננה, במקור, שפת תכנות מונחת עצמים?
 פייתון
 ג'אווה
 קובול
 ++C

4)באג Y2K הוא?
 באג שתקף את כל המערכות שנוצרו לאחר שנת 2000.
 באג שגרם למחשבים לחשוב שחזרנו אחורה בזמן.
 באג שגרם למערכות לדלג על שנת 2000.
 באג שתוקן עד שנת 2000.

5)*האם המספר 98765432107370123456789 ראשוני?
 לא, כי לא יכול להיות שפלינדרום יהיה ראשוני
 לא; יש לו גורם שהוא מספר עשר ספרתי
 כן, ואם נחליף את הספרה האמצעית בכל ספרה אחרת הוא יהיה פריק
 כן, ואפשר להחליף את הספרה האמצעית ולקבל מספר ראשוני אחר

6)*מה אפשר לומר על המספר 026132600265 ?
 כמספר עשרוני, הוא מתחלק בשנת הולדתו של מוזיקאי ג'אז בעל שם זהה לאסטרונאוט שנפטר השנה
 כמספר אוקטלי, הוא גרם למיקרוסופט להתנצל
 כמספר הקסדצימלי, כל גורמיו הראשוניים הם קטנים מ-0x200
 כל התשובות נכונות

7)*כמה קודקודים יש לקובייה ארבע מימדית?
 שישה
 שמונה
 שנים עשר
 שש עשרה

8)*מה הסיכוי שבהטלת מטבע הוגן מאה פעמים יצא בדיוק 50 עץ ו-50 פאלי?
 פחות מפרומיל
 בערך שמונה אחוז
 בדיוק אחוז
 לפחות חמישים אחוז

9)איזה מהתוכנות הבאות נועדה כדי להריץ קוד ב-JavaScript?
 Chrome
 HTML
 MySQL
 Python

10)באיזה שפת צד-שרת כתובה Wikipedia?
 ASP.NET
 AJAX
 Ruby
 PHP

11)כיצד youtube מציג את המידה (סרטונים) למשתמש?
 בעזרת Windows Media Player ודומיו.
 בעזרת נגן Flash יעודי.
 בעזרת CSS/JavaScript.
 בעזרת שילוב HTML5 ו- Silverlight.

12)האם הקטע הבא מעמוד HTML תואם לתקן HTML 4,מה עלי לעשות ע"מ להתאימו לתקן XHTML?
<font size=6><b>CodeGuru!</b></font>
 <span style='font-size:medium; font-weight:bold;'>CodeGuru!</span>
 <font size=6 style='text-color: red'>CodeGuru!</font>
 <b>CodeGuru!></b>
 <span style='font-size:xx-small;'>CodeGuru!</span>

13)למה נשתמש ב AJAX?
 לניקוי הלכלוך שהצטבר על המסך שלנו.
 לשם תקשורת בין מספר מופעים של הדפדפן על אותו המחשב.
 לשם תקשורת בין מספר מופעים של הדפדפן על מחשבים שונים.
 לעדכון המידע המצוי בדף אינטרנט ללא רענון יזום של הדף ע"י המשתמש.

14)איזה סוג משתנה (variable types)אינו קיים ב-JavaScript?
 Boolean
 Map
 Object
 String
 Number

15)מאיזה סיבה לא נרצה להשתמש ב eval ב-JavaScript?
 אין סיבה.
 המימוש שלה בגרסאות מוקדמות של JavaScript בעייתי.
 אינה נתמכת על ידי רוב הדפדפנים העדכניים.
 עלולה להוות בעיית אבטחה.

16)ב-JavaScript, מה ההבדל בין & ל- && בתוך משפט if?
 טעות בקוד, & יגרום לשגיאה בריצה.
 הראשון מבוצע ברמת ה-bit, השני ברמה הלוגית.
 טעות בקוד,אך המפענח של JavaScript ישלים את הפקודה ל-&&.
 הראשון במוצע ברמה הלוגית, השני ברמת ה-bit.

17)*JavaScript מאפשרת לבצע Operator Overload בעזרת הפקודה
 האפשרות קיימת, נבצע בעזרת operator_overload
 האפשרות אינה קיימת.
 האפשרות קיימת, אך לא צויינה בשאר התשובות.
 האפשרות קיימת, יש לחליף את שם הפונקצייה באופרטור הרצוי.

18)מדוע הקוד הבא(JavaScript) יכשל במהלך הריצה?
var Names = new Array("Oded","Zvi","Uri","Michael"); var Name = new String(""); foreach (Names as Name) document.write('Hello ' + Name);
 לא ניתן להשתמש בלולאת foreach.
 מכיוון ש Name הוגדר ללא ערך.
 הגדרת מחרוזות חייבת להעזרת בעזרת גרש בודד.
 האובייקט Array אינו מוגדר.
 המתודה write אינה תומכת במערכים.

19)ב-JavaScript, מה הפלט עבור קטע הקוד הבא?
document.write("19" + (41 + (14 * 2)) + "0" + "7" + (80 / 4));
 המספר 19690720
 המספר 1941280720
 לא ניתן לבצע חלוקה בתוך String.
 לא ניתן לבצע פעולות אריתמטיות בתוך String.

20)ההשוואה בין final ל const היא כמו boolean ל?
 case
 bool
 PHP
 C#

21)מה מחשב הביטוי הבא:
x+y+|x-y|
 מינימום
 מקסימום
 פעמיים מקסימום
 פעמיים מינימום

22)מהם assemblies ב .net?
 ספריות קוד לא מקומפלות אשר יבנו לתוך התוכנה שתכלול אותם.
 ספריות קוד מקומפלות אשר יבנו לתוך התוכנה שתכלול אותם.
 ספריות קוד אותם מכינה מיקרוסופט בלבד עבור המפתחים.
 ספריות קוד מכונה אשר ניתן לבנות לתוך תוכנות אחרות.

23)איזה מהבאים אינו משמש לנעילת אזורים לריצה מקבילית?
 Semaphore
 Mutex
 DebugBreakPoint
 Spinlock

24)מה מהבאים הינו תפקידו של ה GC?
 פינוי קטעי קוד שאינם רלוונטים בזמן ריצה.
 פינוי מקום מה-Stack שה-Reference Counter הוא 0.
 פינוי מקום מה-Heap שה-Reference Counter הוא 0.
 פינוי קטעי Data שאינם רלוונטים בזמן ריצה.

25)איזה מהבאים יפגע מבחינת ביצועים ב-JIT?
 ביצוע פעולות מתמטיות.
 ביצוע פעולות הגדולות מגודל מילת המעבד.
 טעינת התוכנה.
 סגירת התוכנה.

26)לאיזה טיפוס ב .net ממופה מילת הקוד int ב C#?
 לטיפוס System.Int32
 לטיפוס int
 לטיפוס System.Int
 לטיפוס Integer

27)*כיצד נאתחל שדות שהם transient לאחר יצירה מ-serialization ב-Java?
 יש לממש את המתודה הפרטית writeObject
 יש לממש את המתודה הפרטית readObject
 יש לממש את המתודה המוגנת finalize
 יש לממש את המתודה הפרטית readResolve

28)ב-Java, מהי הדרך הנכונה להריץ Thread?
 ע"י הפקודה thread.execute()
 ע"י הפקודה thread.run()
 ע"י הפקודה thread.begin()
 ע"י הפקודה thread.start()

29)ב-Java, האם יתכן שבפונקציית main המערך String[] args יהיה ריק?
 לא, מכיוון שתמיד האיבר הראשון הוא הפקודת java
 כן, במידה ולא ניתנו פרמטרים
 לא, מכיוון שתמיד האיבר הראשון הוא שם הClass
 כן, בהנחה ומריצים ע"י double-click ולא משורת פקודה

30)נתון קוד הבא, ב-Java,האם התנאי אמור להתקיים?
int n = 12; Integer n2 = new Integer(n); if (n == n2) { System.out.println("success"); }
 לא, מכיוון שהקוד לא תקין, לא ניתן להשוות בין טיפוס בסיסי לאובייקט
 לא, מכיוון שה-JVM ימיר את ה-int לאובייקט ויעשה השוואה ע"פ בין אובייקטים ע"פ ה-referenceים שלהם ולכן התנאי לא יתקיים
 כן, מכיוון שה-JVM ימיר את האובייקט לטיפוס int, יבצע השוואה רגילה ולכן התנאי יתקיים
 כן, מכיוון שה-JVM ימיר את ה-int לאובייקט ויבצע השוואה ע"פ hashCode ולכן התנאי יתקיים

31)נתון קוד הבא, ב-Java,מה הבעיה בקוד הנ"ל?
int n = 10; Integer n2 = n;
 השורה השניה תיכשל מכיוון ש-n הוא טיפוס בסיסי (primitive) ו-n2 הוא אובייקט. לא ניתן לבצע השמה של טיפוס בסיסי לתוך אובייקט ללא המרת ביניים
 החל מגרסה 1.5 של java ישנה תמיכה ב-autoboxing ולכן הקוד הנ"ל תקין לחלוטין
 החל מגרסה 1.4.2 של java ישנה תמיכה בהשמה כזו ולכן אין כל בעיה
 יש לתקן את השורה השנייה על-ידי קריאה ל-Integer.parseInt

32)מי מהבאים הוא Duke?
 השדון של מערכת BSD
 היצור של שפת Java
 סמל הפינגווין של מערכת לינוקס
 הסמל של טכנולוגית .Net

33)מהי הדרך המומלצת לפתוח קובץ טקסט ב-Python שעובר בין לינוקס ו-Windows?
 file('x.txt', 'rb'), יש לפתוח את הקובץ במוד בינארי כדי לשמר את כל התוים כפי שהם בתוכו
 צריך לפתוח את הקובץ במוד בינארי, ולהמיר אותו למחרוזת ולהפעיל טרנספורמציה שתמיר את סיומות השורה לפי מערכת ההפעלה עליה אנו עובדים
 file('x.txt', 'r'), כך נשמר את התו המסיים של השורה - \n או \r\n
 עוד לא נמצאה דרך פשוטה לבצע את המטלה הזו, עקב תמיכה לקויה של פייתון בשפות Unicode שאינן אנגלית או לטיניות

34)נתון הקוד הבא ב-Python, מה הוא ידפיס?:
print r'\\hello world'
 hello world\\
 hello world\
 r'\\hello world'
 הפקודה לא חוקית, לכן לא יודפס כלום.

35)סדר את תקני התקשורת הבאים מהמהיר לאיטי
 RS232, fire-wire, USB-1
 USB-1, fire-wire, RS232
 fire-wire, USB-1, RS232
 RS232, USB-1,fire-wire

36)בתקשורת מחשבים, מה פרוש NACK?
 ארגון מרוצים בצפון אמריקה
 אישור על כשלון\אי תקינות
 תוכנת אודיו ממוחשבת
 כל התשובות שגויות.

37)איזה מכתובות ה-IP הבאות חוקית:
 אף אחת מהם.
 212.100.0.1.1
 212.256.0.1
 212.255.0.1

38)למה משמש הקובץ /etc/fstab בלינוקס?
 קובץ המתאר לאילו קבצים יכול המשתמש לכתוב.
 קובץ המתאר את סוגי הקבצים בהם המערכת תומכת.
 קובץ המתאר את סוגי הכוננים המותקנים במחשב.
 קובץ המתאר את סוגי מערכות הקבצים במחשב.

39)אילו מהקבצים\סוגי קבצים הבאים אינו שייך ל /boot (כברירת-מחדל, כמובן)?
 vmlinuz
 System.map
 initrd
 אף אחד מהרשומים מעלה.

40)*למה משמש chroot?
 לשנות את שמו של המשתמש root
 לשנות את תיקיית השורש לאחרת.
 לשנות את המיקום הנוכחי לתקייה /root
 לשנות את מיקום תיקיית ה-/root.

41)מהו livecd?
 cd בעל אופי ורצונות משלו.
 cd המקבל עדכונים מהרשת מידי פעם.
 cd שנועד לתקן מערכות פגומות.
 cd המסוגל לבצע boot למערכת.

42)מי מהבאות אינה תוכנת לניהול חבילות בלינוקס?
 apt-get
 lzma
 rpm
 yum

43)כשאומרים vanilla kernel, הכוונה ל?
 הקרנל הטוב ביותר מכל שאר הקרנלים.
 הקרנל כפי שנחתם על ידי לינוקס כולל patchs נוספים.
 אוסף של קרנלים מובחרים.
 הקרנל כפי שנחתם על ידי לינוס ללא patchs נוספים.

44)מהו POSIX?
 תקן עבור מערכות UNIX.
 תקן תקשורת בין מחשבים על גבי TCP/IP.
 תקן לממשק משתמש גרפי.
 תקן נגישות למפתחים בעלי מוגבלויות

45)מה הוא היחס בין Thread ל- Process?
 הראשון מכיל את השני.
 אין בינהם יחס כלל.
 שניהם שקולים לגמרי.
 השני מכיל את הראשון.

46)מה ההבדל בין Background Thread לבין Thread רגיל?
 כאשר בתהליך שרץ נשארו רק background threads הוא נסגר ומסיים את ריצתו
 ההבדל הוא שהעדיפות שניתנת ל-thread רגיל גבוהה משמעותית
 אין הבדל מעשי, קיים הבדל סמנטי שנעוץ בתפקיד שנותנים לכל thread
 כאשר נסתכל על Process שרץ לא נראה את ה-background threads משום שמערכת ההפעלה מסתירה אותם מאחורי הקלעים

47)*נתון הקוד הבא (ב-C), מהו הקלט שהמשתמש יצטרך לספק ע"מ שתודפס ההודעה?
int myNum; printf("enter a number: "); scanf("%x", &myNum); if (3 == myNum % 57) printf("CodeGuru!\n");
 המספר 59
 המספר 57
 המספר 60
 המספר 3c

שאלון קודגורו 14 שלב ב'

רשומה רגילה
(1) איזה צוות זכה במקום ראשון בתחרות קודגורו אקסטרים הראשונה?
 א. שלישיה
 ב. 42
 ג. זאוס
 ד. ממליגה

(2)* מה גדול יותר: מאה בחזקת גוגול או גוגול בחזקת מאה?
 א.תלוי בבסיס הספירה
 ב. השני טיפה יותר גדול
 ג. שניהם זהים
 ד. הראשון הרבה יותר גדול

(3) נתון כי X הוא מס' אי זוגי. הביטוי - 4/(X² -1) יהיה תמיד:
 א. כל התשובות נכונות
 ב. זוגי
 ג. אי-זוגי
 ד. שלילי

(4)* מאילו שערים ניתן לייצר את כל הפונקציות הבוליאניות?
 א. OR
 ב. NAND
 ג. AND ו- OR
 ד. XOR ו- NOT

(5) בכמה נקודות שונות על פני כדור הארץ ההוראה הבאה אינה חד משמעית: "לכו X" כש-X הוא כל אחת מהאפשרויות: צפונה, דרומה, מזרחה, מערבה.
 א. שתי נקודות
 ב. נקודה אחת
 ג. הרבה נקודות
 ד. אף נקודה

(6) אומרים שיש קשר בין הלחץ האטמוספרי לבין טמפרטורות הרתיחה של מים. לפי זה האם לחוף ים המלח טמפרטורת הרתיחה של מים
 א. נמוכה מ-100°
 ב. נשארת 100°
 ג. גבוהה מ-100°
 ד. משתנה מנקודה אחת לשנייה לאורך החוף

(7) זמזום הדבורים הוא גלי קול הנוצרים כתוצאה מתנועת הכנפיים שלהן. זן של דבורים בעלות אותם מימדים אך שוקלות מעט יותר יזמזם בטון:
 א. גבוה יותר
 ב. אותו טון
 ג. נמוך יותר
 ד. הזמזום לא תלוי בתנועת הכנפיים.

(8) כאשר מים מתנקזים מכיור לצינור הביוב הם יוצרים מערבולת. כיוון הסיבוב של המערבולת (למסתכל מלמעלה) הוא:
 א. בכיוון מחוגי השעון (אנלוגי)
 ב. נגד כיוון השעון.
 ג. תלוי בשורה של פרמטרים אותם ניתן לשנות.
 ד. עם כיוון השעון בחצי הכדור הצפוני והפוך בדרומי

(9) ** מה עושה קטע הקוד הבא: (מומלץ להעתיק ל notepad)
for(m=k=0;k&lt;n;m+=!(a[k++]-j)&lt;&lt;1)if(!m--)j=a[k];
 א. מוצא איבר ראשוני
 ב. מוצא איבר נפוץ יותר מחצי
 ג. מוצא איבר שגדול מכל קודמיו
 ד. כל התשובות נכונות - תלוי בערכו הראשוני של j

(10) מה היה שם הקוד של מבצע תקיפת הכור העיראקי?
 א. תמוז
 ב. אופרה
 ג. גבעת התחמושת
 ד. כל התשובות נכונות

(11) מה הוא שמו הפרטי של מתמטיקאי על שמו נקרא אתר חידות ידוע?
 א. יוהאן קארל פרידריך
 ב. לאונרד
 ג. אווריסט
 ד. גיום פרנסואה

(12)* מי מהמספרים הבאים חייב להיות פלינדרום בכל בסיס ספירה?
הערה: כל המספרים הם בני אותו בסיס.
 א. 11 * 11
 ב. 1000000000000000-1
 ג. 1010101010101010101010101
 ד. כל התשובות נכונות

(13) למי יש שטח גדול יותר למשולש שווה צלעות או לריבוע בעל אותו היקף?
 א. לריבוע
 ב. למשולש
 ג. אותו דבר
 ד. אי אפשר לדעת

(14) אם ברשת נצפות הודעות ל-MAC מסויים אך לא לכתובת ה-IP המשוייכת אליו
 א. זה תקין אם יש רק MAC אחד כזה
 ב. מדובר בתקלת ניתוב
 ג. מדובר בהתנגשות MAC
 ד. מדובר בתקלת חומרה של כרטיס רשת

(15) אם אני נמצא בנמל תעופה ומנסה ל hotspot ועולה לי תפריט התחברות באמצעות הדפדפן, באיזה מצב אני נמצא מבחינת ה hotspot?
 א. not associated ,authenticated - ה hotspot זיהה אותי אבל עדיין לא רואה אותי בתור מישהו שהוא associated עד שאתחבר
 ב. not associated, not authenticated - הנתב לא מסכים לזהות אותי בתור מכשיר ברשת עד שאספק שם משתמש וסיסמא מתאימים
 ג. associated , authenticated - למעשה אני כבר חבר ברשת המקומית אבל ה hotspot חוסם לי את התקשורת החוצה
 ד. associated , authenticated – אך אינני חבר ברשת המקומית (מדובר בהרחבת התקן, שנקראת 802.11 Enhanced)

(16) נתון הקוד הבא, מה עלי לשנות בכדי לתקן את בעיית האבטחה הברורה בו? (מומלץ להעתיק ל notepead)
{ char Buffer[16]; printf("Type in your name: "); gets(Buffer); printf("\n Your name is [%s]!\n",Buffer); {
 א. נחליף את ההקצאה מה-Stack ל-Heap.
 ב. נחליף את הפונקציה gets ל- scanf.
 ג. נשתמש בגודל הקצאה גולה מ-16.
 ד. נחליף את את הפונקציות ל-fprintf ו- fgets.

(17) כתבתי תוכנית המשתמש ב-atexit(), מדוע הפונקציה שלי לא נקראה?
 א. מכיוון שהשתמשת ב _exit()
 ב. מכיוון שהפונקצייה הראשית יצאה בעזרת return.
 ג. מכיוון שלא השתמשת ב windows.h
 ד. מכיוון שהשתמשת ב exit()

(18) מה יותר קשה, לדעת האם תוכנית עוצרת או למצוא מסלול קצר ביותר שעובר דרך כל הערים?
 א. למצוא מסלול קצר - כי זו בעיה NP שלמה (בעיית הסוכן הנוסע)
 ב. שתי הבעיות זהות - אפשר לתרגם אחת לשניה ולהפך
 ג. לדעת האם תוכנית עוצרת - זו בעיה בלתי כריעה
 ד. תלוי בשפת התכנות

(19) מה תופס יותר מקום אכסון: סרט וידאו, או קובץ טקסט שמכיל את התמלול שלו?
 א. התמלול
 ב. הסרט
 ג. אותו דבר
 ד. תלוי עם יש כיתוביות

(20) ב-Android, מה תפקידו של ה-Dalvik?
 א. יצירת שכבה וירטואלית בין האפליקציה למכשיר.
 ב. יצירת מספר מופעים של אותו ה Kernel.
 ג. יצירת שכבה המאפשר לאפליקציות מסוג JNI לרוץ.
 ד. יצירת משכבה המאפשרת למופעים רבים של Android לרוץ על אותו המכשיר.

(21) ב-Android, מה משמעות rooted device?
 א. מכשיר אבטיפוס לסדרת מכשירים חדשה.
 ב. מכשיר אשר התוכנה בו מאשר יכולות אדמין למשתמש.
 ג. מכשיר המשמש להדגמת יכולות בארועים מיוחדים.
 ד. מכשיר אשר תוכנה בו מכילה וירוס.

(22) ב-Android, מהי שפת הפיתוח העיקרית לפיתוח אפליקציות?
 א. J#
 ב. Objective-C
 ג. Eclipse
 ד. Java

(23) מה ההבדל בין switchל hub?
 א. אלו אותם מוצרים, השמות ניתנו על ידי יצרנים שונים.
 ב. בעוד ש Switch שולח חבילה ליעד בודד, Hub שולח לכל המחשבים המחוברים מבלי קשר ליעד הנכון.
 ג. מדובר בסוגים שונים של אותה טכנולוגיה, כאשר ההבדל העיקר היא מהירות התקשורת ביניהם.
 ד. Hub משמש לסביבות בהם עובר מידע רב (כגון חוות שרתים) בעוד switch משמש לסביבת SOHO.

(24) "אריה במדבר" זה :
 א. באג נפוץ
 ב. מחשב על רב עוצמה
 ג. משחק סימולציה
 ד. שיטת חיפוש בינארי

(25) כמה בתים יש בביט?
 א. 11
 ב. אין בביט אף בית
 ג. 8
 ד. 7

(26) סיב אופטי עובד באמצעות :
 א. אור
 ב. גלי רדיו
 ג. מוליכות חשמלית
 ד. זרימת מים

(27)* איך נגדיר בשפת C מצביע שלא ניתן לשנות את התוכן שהוא מצביע עליו?
 א Char * const ptr;
 ב. char const * ptr;
 ג. static char * ptr;
 ד. const char const *ptr;

(28) מה האיבר הבא בסדרה?
0x43,0x6f,0x64,0x65,0x47,0x75,0x72
 א. 0x43
 ב. 0x75
 ג. 71
 ד. 114

(29) מה המשמעות של חוק מור?
 א. אם תתכן במערכת תקלה - היא תקרה.
 ב. תוכנות הכתובות בשפת מכונה רצות מהר יותר.
 ג. מעבדים מכפילים כוחם כל שנה וחצי.
 ד. י.ב.מ מייצרת מעבדים מהירים יותר מאינטל.

(30) מי מהבאים זכה בפרס טיורינג?
 א. אמיר פנואלי
 ב. כל התשובות נכונות
 ג. מיכאל רבין
 ד. עדי שמיר

(31) מה סדר הגודל של מספר ההשוואות הדרושות למצא למצוא את המספר המירבי מתוך N איברים?
 א. log(n)
 ב. n log(n)
 ג. n
 ד. n^2

(32) מה שם המחשב הראשון שהגיע לארץ?
 א. קולוסוס
 ב. אניאק
 ג. וויצק
 ד. יבמ

(33) נתון קוד ה-Java הבא. מה הבעיה בקוד הנ"ל?
int n = 5; Integer n2 = n;
 א. החל מ-java 1.5 ישנה תמיכה ב-autoboxing ולכן הקוד הנ"ל תקין לחלוטין
 ב. השורה השניה תיכשל מפני ש-n הוא טיפוס בסיסי (primitive) ו-n2 הוא אובייקט. לא ניתן לבצע השמה של טיפוס בסיסי לתוך אובייקט ללא המרת ביניים
 ג. החל מ-java בגרסה 1.4.2 ישנה תמיכה בהשמה כזו ולכן אין כל בעיה
 ד. יש לתקן את השורה השנייה ע"י קריאה ל-Integer.parseInt

(34) ברשותי מחשב כף-יד מצוייד באנטנת GPS ותוכנת ניווט מתאימה. יצאתי מהמשרד, אך חולפות 2 דקות עד לקבלת מיקום מדוייק, מדוע?
 א. רכיב ה-GPS נדרש להתאמת מול כל 24 לוויני ה-GPS השונים ע"מ לקבל מיקום ראשוני מדוייק
 ב. כדי לקבל מיקום מדוייק נדרשים לכל הפחות 3 לווינים בקשר עין. בסביבה עירונית עם מבנים גבוהים כאשר חלק מהשמיים מוסתר לוקח זמן להתחקות אחר 3 לווינים מתאימים
 ג. עוצמת האות שמגיע מהלווין חלשה, לכן לוקח זמן להגביר אותה ולחשב מיקום
 ד. ייתכן שהמכשיר חדש, לכן לוקח לו זמן ללמוד את האיזור הגיאוגרפי שבו אני נמצא

(35) האם יתכן שמערך ה- String[] args בפונקציית main בJava יהיה ריק?
 א. לא, תמיד האיבר הראשון הוא הפקודת java
 ב. לא, תמיד האיבר הראשון הוא שם הClass
 ג. כן, אם לא ניתנו פרמטרים
 ד. כן, אם מריצים ע"י double-click ולא משורת פקודה

(36) נתון הקוד הבא בשפת C, מה התוצאה של הקוד הבא כאשר int n = 4: (מומלץ להעתיק ל notepad):
switch(n) { case '4': cout << "CoDeGuRu \n"; break; case 4: cout << "CODEGURU \n"; break; default: cout << " codeguru \n"; break; }
 א. CoDeGuRu
 ב. Codeguru
 ג. CODEGURU
 ד. cOdEgUrU

(37) מהי הרשאת ברירת המחדל לגישה לmember בstruct?
הערה: מדובר בשפת C
 א. Public
 ב. Protected
 ג. Private
 ד. ב-structים לא מוגדרות הרשאות, זו תכונה של Classים

(38) במערכת הפעלה Linux, כיצד ניצור Pipe בשם /tmp/route1?
 א. mknod /tmp/route1 p
 ב. ls /tmp/route1
 ג. mkpipe /tmp/route1
 ד. mount /dev/pipes/pipe0 /tmp/route1

(39) למה משמש רכיב ה-MMU שבמעבד?
 א. בקרת טמפרטורה של הרכיבים השונים של המעבד. ברגע שהטמפרטורה חוצה סף מסוים הוא מכבה את המעבד באופן הדרגתי
 ב. רכיב ניהול כללי שאחראי על התקשורת בין הרכיבים השונים של המעבד
 ג. אחראי על מיעון זיכרון וגישה אליו
 ד. אחראי על ניתוב פסיקות מהתקני קצה שמחוברים למעבד

(40) מה ההבדל בין Set לList ב-Java?
 א. ל-Set אין סדר ול-List יש
 ב. List יכול להכיל גם פרימיטיבים, בעוד ש-Set רק אובייקטים
 ג. ב-List יכולה להיות חזרה על אותו האובייקט בניגוד ל-Set
 ד. תשובות א' ו-ג' נכונות

(41) כמה קודקודים יש לקובייה ארבע מימדית?
 א. שישה
 ב. שש עשרה
 ג. שנים עשר
 ד. שמונה

(42) מה מבין הצורות הבאות איננה יכולה להתקבל מחיתוך של חרוט ומישור?
 א. פרבולה
 ב. עיגול
 ג. אליפסה
 ד. שני קווים

(43) שני קווים ישרים יכולים להיחתך ב-
 א. אפס נקודות
 ב. שתי נקודות
 ג. שלוש או חמש נקודות
 ד. כל התשובות נכונות

(44) מי היא אחת הנשים הבודדות שזכו בפרס טיורינג:
 א. תמר גולדבך
 ב. שולמית לפיד
 ג. שפי גולדווסר
 ד. עדה לאבלייס

(45) מה הסיכוי שבהטלת מטבע הוגן מאה פעמים יצא בדיוק 50 עץ ו-50 פאלי?
 א. פחות מפרומיל
 ב. בדיוק אחוז
 ג. לפחות חמישים אחוז
 ד. בערך שמונה אחוז

(46) במכשירי Glalaxy - למה משמש השילוב Power+VolUP+Home?
 א. השילוב הנ"ל גורם למכשיר להכנס למצב Odin Mode
 ב. השילוב הנ"ל גורם לעלית קרנל חליפי (Recovery).
 ג. השילוב הנ"ל גורם למכשיר להכנס למצב Odin Mode, גם בעלייה הבאה של המכשיר.
 ד. השילוב הנ"ל גורם לעלית קרנל חליפי (Recovery), גם בעלייה הבאה של המכשיר.

(47) במכשירי Glalaxy - למה משמש השילוב Power+VolDown+Home?
 א. השילוב הנ"ל גורם למכשיר להכנס למצב Odin Mode
 
 ב. השילוב הנ"ל גורם לעלית קרנל חליפי (Recovery).
 ג. השילוב הנ"ל גורם למכשיר להכנס למצב Odin Mode, גם בעלייה הבאה של המכשיר.
 ד. השילוב הנ"ל גורם לעלית קרנל חליפי (Recovery), גם בעלייה הבאה של המכשיר.

(48) איזה מהיכולות הבאות לא מאפשר ADB בצורה טבעית?
 א. חיבור למכשיר נעול ללא הקשת סיסמה.
 ב. העברת קבצים לתוך מכשיר מוצפן.
 ג. צריבה מחדש של ה bootloader
 ד. דחיפה (push) וקבלה (pop) של קבצי מערכת.

(49)** כמה מילים באורך 3 אותיות עבריות בלבד וללא האות ג', מופיעות בשאלון זה? למשל: "שקל", "בור", "מוט" כן עונות להגדרה, אבל "גדר", "גבר" ו"גדול" לא.


(50)** איזו אות מופיעה חמישית הכי הרבה בטקסט הבא:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla ipsum lorem, vulputate at scelerisque quis, condimentum non tellus. Pellentesque auctor turpis ut ligula imperdiet pellentesque. Aliquam eros nisi, ultrices at lobortis in, mollis vitae sem. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer luctus lobortis interdum. Proin dapibus velit quis urna ornare at molestie est tristique. In at magna at justo placerat tristique ut quis dui. In rutrum, ipsum eu feugiat imperdiet, lacus lectus sollicitudin mi, mollis consectetur nibh dui et eros. Praesent viverra tristique purus et viverra. Donec ut tincidunt metus. Vestibulum vel sem non diam ultricies rutrum ac lacinia felis. Nunc posuere diam a mi bibendum egestas sollicitudin purus facilisis. Sed non auctor mi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In id imperdiet tellus. Donec enim ligula, venenatis vel tempor at, tincidunt quis lectus. Proin id nisl a lectus tempus malesuada. Duis sed leo justo, ut sodales risus. Cras a suscipit sem. Suspendisse pellentesque viverra massa, a ullamcorper diam aliquam in. Morbi ut risus vel dui dignissim congue quis at dolor. Nullam orci leo, aliquam bibendum tempor vitae, egestas consectetur dui. Morbi a est tempus enim feugiat faucibus vitae eget mi. Curabitur nulla magna, dignissim gravida venenatis quis, sollicitudin ac lectus. Praesent nibh nibh, adipiscing ac varius in, hendrerit eu ipsum. Nunc at lectus est, volutpat luctus ligula. Morbi mattis erat ac purus pretium varius. Morbi consequat mi sed magna pellentesque et ultrices libero bibendum. Mauris tempus, nibh sollicitudin tincidunt malesuada, lorem eros posuere augue, eget sodales mi nunc et eros. Sed rhoncus, urna quis cursus blandit, turpis eros mattis est, at tempor dui dui ac tellus. Nam aliquam lacus sed tellus scelerisque non volutpat augue tincidunt. Mauris eget lorem non nunc congue placerat non sed neque. Nam egestas condimentum interdum. Donec ut bibendum lorem. Suspendisse vel tortor justo, eu cursus ante. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Maecenas hendrerit mi ut urna viverra lobortis.


שאלון קודגורו 15 שלב ב'

רשומה רגילה

אלגוריתמיקה ומחשבה

1) כמה קודקודים יש לקוביה ארבע מימדית?
 1. 6
 2. 16
 3. 8
 4. 12
2) מהו הסימן בעל ערך ASCII גבוה ביותר מבין ארבעת הבאים:
 1. a קטנה
 2. A גדולה
 3. Z גדולה
 4. רווח
3) בטלוויזיה, מסך מחשב, מסך צבעוני של טלפון ועוד יש שלושה מקורות אור בצבעים אדום, ירוק, כחול בכל נקודה (פיקסל). איך אם כך יכולים מקורות אלה ליצור את כל שאר הצבעים?
 1. למעשה יש בכל פיקסל יותר מקורות אור כך שאפשר ליצור בכל נקודה את כל הצבעים.
 2. בכל פיקסל יש 3 מקורות צבע, אך אלו משתנים מפיקסל אחד לאלה שלידו. בפיקסל השכן יש 3 מקורות של 3 צבעים אחרים.
 3. 3 מקורות האור אינם מאירים בצבע קבוע, אלא צבעם ועוצמתם משתנים בהתאם לצבע הנדרש ע"י התוכנה.
 4. גם בעין יש רק 3 סוגי קולטני צבע. לכן כל שאר הצבעים הם תוצאה של קליטה בו-זמנית של עוצמות שונות בשלושתם.
4) לפני דורות רבים חיה אשה שילדה בת, שילדה בת, שילדה בת…שילדה בת, במשך 50 דורות. כלומר שרשרת של בנות שלא פסקה במשך 50 דורות (ייתכן שכל אחת ילדה בנוסף גם בנים ובנות נוספים). האם התרחשות זו:
 1. אפשרית בסבירות גבוהה, אך לא ודאית
 2. אפשרית, אך בסבירות נמוכה מאד.
 3. ודאית
 4. בלתי אפשרית
5) חזאים מסבירים שבחורף אנחנו זוכים לגשם כאשר יש "שקע קפריסין". מה הסיבה לכך?
 1. "שקע קפריסין" הוא שם שנתנו חוקרים לשקעים ברומטריים (אזורים בהם הלחץ האטמוספרי נמוך מהרגיל) בכל העולם שמורידים גשמים (נתגלה לראשונה בקפריסין)
 2. שקע ברומטרי בקפריסין גורם לרמה ברומטרית גבוהה (לחץ אטמוספרי גבוה מהרגיל) בישראל שיוצרת קור וגשם בגלל גובה הרמה.
 3. שקע שמרכזו בקפריסין מביא חזיתות קרות מכיוון מערב (הים התיכון) בגלל שכיוון הסיבוב של מערכות אטמוספריות בחצי הכדור הצפוני. הוא נגד השעון.
 4. שקע שמרכזו בקפריסין מביא לארץ רוחות צפוניות בגלל שסיבוב מערכות מזג אוויר בחצי הכדור הצפוני הוא עם כיוון השעון.
6) מה מהבאים ניתן לעשות כעת, אך לא ניתן היה לעשות לפני שנה?
 1. לקנות מחשב קוונטי לבית, בפחות מ-10000 דולר.
 2. להחליף את הדומיין של אתר התחרות ל- code.guru
 3. לכתוב קבועים מספריים בג'אווה עם קווים תחתונים (למשל 000_000_1 בתור מליון), כדי לשפר את קריאותם.
 4. להטיס חללית מכדור הארץ לירח בפחות מעשרים דקות
*7) כמה אפשרויות יש לבחירת סיסמא בת 10 תווים המורכבת מאותיות קטנות וגדולות באנגליות וממספרים בלבד? (הערה: בשפה האנגלית 26 אותיות)
 1. 10×26
 2. 26 ^ 26
 3. 10* 26 + 2^26
 4. 10^62
8) אלגוריתם BFS טוב כאשר נרצה:
 1. למצוא אחת מהדרכים הקצרות ביותר בגרף ממושקל.
 2. למצוא אחת מהדרכים הקצרות ביותר בגרף לא ממושקל.
 3. למצוא את הדרך הקצרה ביותר בכל מצב.
 4. למצוא דרך אלטרנטיבית לדרך נתונה.
9) מניחים טבעת המקיפה את פני כדור הארץ (הטבעת צמודה לפני כדור הארץ), מה תהיה התוספת לאורכה אשר נדרשת בכדי לאפשר לבעל חיים באורך 0.3 מטר לעמור מתחתיה ללא הפרעה ובמקביל לשמור על צורתה?
 1. בערך 30 ס"מ
 2. בערך 900 מטר
 3. בערך 12 ק"מ
 4. בערך 2 מטר
10) מדוע נראה כי הירח והשמש גדולים יותר בשעות הזריחה או השקיעה?
 1. זה סתם נדמה לנו. הם לא באמת נראים גדולים יותר – הכל פסיכולוגיה!
 2. שכבת האטמוספרה העבה יותר קרוב לאופק משמשת כעדשה המגדילה את מראה השמש והירח
 3. בגלל הכבידה השמש והירח גדלים כאשר הם מתקרבים לאדמה
 4. העין שלנו רואה גופים בעלי גוון אדמדם כגדולים יותר
*11) במערכת שמש כלשהי ישנם שלושה כוכבי לכת אשר מסתובבים סביב השמש. לשלושת הכוכבים מחזורי סיבוב של שנה, חמש שנים, ו- פאי שנים בהתאמה. בראש השנה של שנת 0 כל שלושת הכוכבים נמצאו על קו אחד עם השמש. באיזה שנה יפגשו שוב על קו אחד עם השמש?
 1. בשנת התשס"ה
 2. בין שנת 314 לשנת 5000
 3. לעולם לא
 4. בין שנת 0 לשנת 314
12) מה מהבאים יוצא דופן?
 1. מספר הדרכים לענות על השאלון עד כה (כולל השאלה הזו)
 2. מספר המילים בבסיס 4 בעלות 12 ספרות
 3. מספר המשבצות ב- 218 לוחות שחמט.
 4. מספר הדרכים לחלק 12 כדורים זהים לארבע קבוצות (ייתכנו קבוצות ריקות)

מערכות הפעלה ו- Low Level

13) עץ האפמן הוא
 1. שיטת דחיסה ידועה של תמונות.
 2. מבנה נתונים שימושי לבניית קודים.
 3. ציור של אמן מפורסם.
 4. מבנה נתונים המכיל מידע מוצפן.
14) למה יש קבצים שלא יכולים לזוז ב"איחוי דיסק"?
 1. מערכת ההפעלה מניחה שקבצים מסויימים לא זזים על הדיסק במהלך ריצתה
 2. מציאת סדר ההזזות הנכון הוא בעיה קשה חישובית, ותוכנת האיחוי מנסה לא לבזבז זמן
 3. יש יותר מדי קבצים והעתקתם תקח זמן רב מדי
 4. תוכנת האיחוי אמורה להיתקל תוך כדי פעולתה באזורים פגומים (bad sectors) ולחלץ מהם את המידע
15) מי מהבאים חיוני להפעלת מערכת dos?
 1. COMMAND.COM
 2. AUTOEXEC.BAT
 3. CONFIG.SYS
 4. NTLDR.EXE
16) הפעולה "rooting” במכשיר Android היא :
 1. פעולה המסלקת root-kits מהמערכת.
 2. פעולה שבסופה מתאפשר לבעל המכשיר לשנות את מערכת ההפעלה עליו.
 3. פעולה שמאפשרת למשתמש להריץ תוכנות שלא מתוך Google Play Store.
 4. פעולה שדומה ל-factory reset, מלבד זה שהיא שומרת הגדרות משתמש.
17) איזה מהבאות משתמשת ב rpm כמערכת ניהול חבילות?
 1. RHCL
 2. Slackware
 3. Debian
 4. Gentoo
18) איזה דברים נמצאים לרוב במיקום /mnt במערכות לינוקס?
 1. קבצי מתאר (File Descriptor)
 2. יומני מערכת (System Log)
 3. עיגון התקני איחסון
 4. עיגון ramblock
19) במחשב linux מצוי הקובץ contestants.txt המכיל רשימה של כל מתמודדי קודגורו השנה, כך שבכל שורה מופיע שם מתמודד והניקוד שלו. (להבהרה ראה "פורמט" מטה) צוות התחרות מעוניין לחלץ מן הרשימה את עשרת הזוכים בעלי הניקוד הגבוהה ביותר, לתוך קובץ winners.txt אילו מן הפקודות הבאות יבצעו זאת? (ה-shell הינו bash. הניחו כי התיקייה הנוכחית היא זו המכילה את הקובץ.)
 1. echo contestants.txt | sort -r -n | head -n-10 > winners.txt
 2. cat contestants.txt | sort -rnk2 | head -n+10 > winners.txt
 3. grep 2,10 < contestants.txt > winners.txt
 4. cut -d” “ -f2 contestants.txt | tail -(-10) | sort -srn > winners.txt

הפורמט הינו:
Name1 score
Name2 score
20) המושג wear-leveling בהקשר של רכיבי זכרון flash:
 1. מונע הפרעות חשמליות המזיקות לרכיבים.
 2. סולם המאפיין מהירות גישה לרכיבים
 3. מנגנון שמאפשר גילוי של תקלות ברכיבים
 4. מנגנון שמשפר את אורך החיים של הרכיבים
21) Refernce Counter הוא מנגנון:
 1. המונה את כמות המצביעים לאזור זיכרון שהוקצה.
 2. מונה המכיל את מספר הקריאות שבוצעו לפונקציה.
 3. המכיל את רשימת המצביעים לאזור זיכרון שהוקצה.
 4. הדואג לפנות זכרון לאחר שפרק הזמן המוגדר לו עבר.
22) מה משמעות ה-Rank של תהליך ב-MPI?
 1. מספר התהליכים (Process) הכולל שרצים כרגע
 2. מספר התהליכים (Process) הכולל שהיה בהתחלה
 3. מזהה תהליך (Process) גלובלי בריצת ה-MPI
 4. עדיפות (Priority) התהליך (Process) בהשוואה לתהליכים הרצים ברקע
23) מהו קיוביט?
 1. משחק מחשב מפורסם משנות ה-80
 2. אמה, 1/30 מגובה תיבת נח
 3. ביט הסתברותי – לפעמים 0 ולפעמים 1, ערכו משתנה בהתאם לחוקי תורת הקוונטים
 4. תשובות 2 ו-3 נכונות.
24) בעת מתן מתח למעבד עדכני ממשפחת x86 (למשל מחשב ביתי), מאיזו כתובת המעבד בורר את הפקודה הראשונה להרצה?
 1. 0xfffffff0
 2. 0x00
 3. 0x7c00
 4. 0xffffffff
*25) פתחתי את \\.\physicaldrive0 וקראתי את 512 הבתים הראשונים, בהסתברות גבוהה, מה אני אמור למצוא שם?
 1. 0x19a בתים של קוד, 0x64 בתים ממבנה מסויים, ולבסוף קבוע באורך מילה.
 2. 0x19a בתים של קוד, 0x64 בתים ממבנה מסויים, ולבסוף CRC של המידע.
 3. 0x1be בתים של קוד, 0x40 בתים ממבנה מסויים, ולבסוף קבוע באורך מילה.
 4. 0x1be בתים של קוד, 0x40 בתים ממבנה מסויים, ולבסוף CRC של המידע.
26) באג שעלול להתרחש כאשר תוכנה מבצעת עבודה בעזרת MMX:
 1. משחקי מחשב איטיים, ביחוד כאשר המעבד של חברת אינטל וכרטיס המסך של חברה אחרת.
 2. מסך כחול כאשר מערכת ההפעלה המותקנת עובדת במצב 32bit והפעולות שהיא מבצעת הם 64bit.
 3. צריכת החשמל עלולה להגיעה לעד 300% ממצב עבודה רגיל.
 4. דריסת נתונים הנשמרים באוגרים המשותפים עם יחידת עיבוד הנקודה הצפה.

שפות תכנות

*27) נביט בפעולה הבאה, באיזו אפשרות מופיעים אך ורק מספרים שאם יינתנו כקלט לפעולה היא תדפיס "Yes!"?
 1. 49, 100, 25
 2. 50, 100, 150
 3. 4 , 16, 32
 4. 10, 100, 1000

קטע קוד:
void codeguru_numbers(int n
{
int accumulator = 0;
for(int i=2; i<n; i++)
{
accumulator += (n%i==0) ;
}
(accumulator%2) ? printf("Yes!") : printf("No!");
}
28) בהמשך לשאלה הקודמת, נביט בפעולה נוספת,אילו מבין המספרים הבאים, אם יינתן כקלט לשתי הפעולות (זאת לעיל וזאת מן השאלה הקודמת), יגרום לשתיהן להדפיס "Yes!" ?
 1. 10
 2. 15
 3. 36
 4. 25

קטע קוד:
void codeguru_numbers2(int n)
{
for(int i=1; n>0; i++)
n -= i;

(n==0) ? printf("Yes!") : printf("No!") ;
}

29) אני מפתח תוכנה בסביבת חלונות על מחשב PC רגיל – האם אני יכול להדר (compile) תוכנה עבור מעבד ARM?
 1. כן – אבל רק אם יש כרטיס PCI/USB מיוחד במחשב עם מעבד ARM.
 2. בפועל לא – יש שוני מאוד גדול בין המעבדים שמונע הידור יעיל ל-ARM על PC.
 3. כן – תהליך ידוע בשם הידור-אופקי.
 4. לא – הדבר אפשרי תיאורטית אבל נאסר על-ידי תנאי הרישוי של חברת Acorn.
30) איך כותבים הערה בשפת C (הערה: C99 ומעלה)?
 1. /* comment */
 2. comment //
 3. cc comment
 4. התשובות א' וב' נכונות
31) מה זה extreme programming?
 1. תחרות מחשבים
 2. שיטת פיתוח תוכנה
 3. ספורט אתגרי
 4. כל התשובות נכונות
32) נניח שערכו של המשתנה i הוא 5, מה יודפס ומה יהיה ערכו של i לאחר ביצוע הפקודה הבאה בשפת C:
printf("%d", i++);
 1. יודפס 5, ערכו של i לאחר הפקודה יהיה 5
 2. יודפס 5, ערכו של i לאחר הפקודה יהיה 6
 3. יודפס 6, ערכו של i לאחר הפקודה יהיה 5
 4. יודפס 6, ערכו של i לאחר הפקודה יהיה 7
*33) מה זה:
eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('g d(4){6(f(4)||!h(4)||4%1||4<2)5 8;6(4%2==0)5(4==2);7 9=c.b(4);a(7 i=3;i<=9;i+=2){6(4%i==0)5 8}5 e}',19,19,'||||n|return|if|var|false|m|for|sqrt|Math|WhatAmIDoing|true|isNaN|function|isFinite|'.split('|'),0,{}))
 1. פעולה המוצאת את סכום השורשים של עשרת מספרי פיבונאצ'י הראשונים
 2. פעולה למיון מערך בסדר עולה
 3. אלגוריתם הצפנה כלשהו
 4. פעולה הבודקת אם מספר הוא ראשוני
34) בשפת C, למה הכוונה ב preprocessor side-effects?
 1. מדובר במספר באגים מתועדים במנוע אשר גורמים לתקלות לא רצויות, אלו יתקנו בגרסאות עתידיות.
 2. מדובר ביכולות נוספות שהוספו למנוע ה preprocessor במהך השנים ואינם מוגדרות על ידי ansi c.
 3. מדובר בתופעות אשר אינם בהכרח רצויות עקב שימוש בפעולות preprocessor אך נגרמות כפועל-יוצא.
 4. מדובר במספר פקודות הנשתלות על ידי ה preprocessor במהלך תהליך ההידור באופן עצמאי ועלולות לשבש את תהליך ריצת הקוד.
35) צרפתי לפרוייקט שלי קובץ Library המתאר מספר פונקציות שמיוצאות על ידי DLL, במידה לטעון קובץ זה בצורה דינאמית, אשתמש בפוקציה:
 1. LoadLibrary או LoadLibraryEx
 2. LoadResource או LoadResourceEx
 3. LoadModule
 4. CreateProccess
36) מה יהיה הפלט של קוד C הבא:
 1. 3
 2. תהיה שגיאת קומפילציה
 3. ייתכן 3 או 4, תלוי קומפיילר
 4. תהיה שגיאת זמן ריצה

קטע קוד:
int code=5,*guru=&code,**no_15=&guru;
if(no_15== (&&code) )
printf("%d", ((*guru==5) ? 3 : 4) );
37) נביט בפעולה הבאה הכתובה ב-C,מה מהבאים ניתן לומר עליה:
 1. על כל מחשב ביתי ממוצע, עבור קלט guru=200, היא תסתיים תוך פחות משניה.
 2. עבור קלט N היא מחזירה 2N.
 3. עבור קלט N היא מחזירה 2*N.
 4. על כל מחשב ביתי ממוצע, עבור קלט guru=100, הפעולה לא תסתיים גם עד תחרות קודגורו הבאה.

קטע קוד:
int code(int guru)
{
if(guru==1)
return 1;
return 1 + code(code(guru-1));
}
38) נביט בפעולה הבאה, המאוד דומה לפעולה מהשאלה הקודמת, מה מהבאים נכון לומר:
 1. תשובות ב ו-ד נכונות
 2. בהינתן אותו קלט לשתי הפעולות (מספר טבעי כלשהוא), הן תצרכנה אותה כמות זכרון (עד כדי בתים בודדים)
 3. בהינתן אותו קלט לשתי הפעולות (מספר טבעי כלשהוא), לפעולה הראשונה ייקח בערך פי שתיים זמן להסתיים.
 4. הפעולה השניה מיותרת לגמרי (כלומר אינה מבצעת דבר המצריך חישוב) בעוד שהראשונה לא.

קטע קוד:
int code2(int guru2)
{
if(guru2==1)
return 1;
return code2(code2(guru2-1));
}
39) מה ידפיס קוד ה-php הבא?
$number = “01000”; echo $number+001000+01000+1000;
 1. 3024
 2. 2842
 3. 3512
 4. 3049

תקשורת ואבטחת מידע

40) DD_WRT היא
 1. קשוחה אלטרנטיבית למחשבי PC
 2. קושחה אלטרנטיבית לנתבים
 3. קשוחה אלטרנטיבית למחשבי Tablet
 4. קושחה אלטרנטיבית למדפסות.
41) אתם רוצים לאבטח רשת אלחוטית. איזו תצורה מהבאות מומלצת בחום:
 1. עם WEP, עם WPS
 2. עם WEP, בלי WPS
 3. עם WPA, עם WPS
 4. עם WPA, בלי WPS
42) אני מצליח להתחבר לשרת FTP ולהעביר מידע בתצורה סבילה (passive) אבל לא פעילה (active). ידוע שללקוח יש קיר אש פשוט (איננו מבצע packet inspection). איזה סוג תעבורה בטוח נחסם על-ידי קיר האש (firewall)?
 1. יוצאת לשרת לפורט 21
 2. נכנסת ללקוח לפורט 20
 3. נכנסת ללקוח לכל הפורטים
 4. יוצאת מהלקוח מפורט 20
43) ממחשב ביתי בישראל, שלחתי הודעת ICMP לשרת www.google.com ובה שדה TTL (ראשי תיבות של Time To Live) עם הערך 12. מה צפוי?
 1. שדה זה אומר שההודעה תעבור בין 12 נתבים לכל היותר.
 2. שדה זה אומר שההודעה תעבור בין 13 נתבים לכל היותר.
 3. שדה זה אומר שההודעה תעבור בין 11 נתבים לכל היותר.
 4. שדה זה אומר שעל ההודעה לצאת מהמחשב השולח תוך 12 מיקרו-שניות, ואם לא – עליו לזרוק אותה כדי לפנות מקום להודעות אחרות.
44) חבר סיפר לי היום כי פרוטוקול http הינו "חסר מצב" ("Stateless"), למה הוא התכוון?
 1. הכוונה לכך היא שעל הפרוטוקול עצמו חייבים להרכיב מנוע נוסף.
 2. הכוונה היא אבטחתית – המידע אודות הבקשה מושמד מחשש לגניבה.
 3. הכוונה היא שברמת ה-HTTP אין קישור בין פניות עוקבות של אותו לקוח לאותו שרת.
 4. הכוונה היא ששרת HTTP יודע להגדיר את עצמו לבד.
45) המושג "Twist Rate“ בכבלי תקשורת מציין:
 1. מדד הצביע על סף מקסימלי של הפרעות אלקטרו-מגנטיות שהכבל יכול לספוג.
 2. מדד המצביע בין היתר על עמידות הכבל בפני הפרעות אות.
 3. מדד המציין את אלסטיות הכבל כפונקציה של העתק (Distance).
 4. מדד המציין כמות שינוי לו"ז פתאומיים של חבילות תקשורת כיחידת זמן.
46) בחודשי החורף, כמידי בוקר, נכנסתי לחשבון הבנק שלי באמצעות דפדפן – קיבלתי הודעה המבשרת לי כי פג תוקף האישור הדיגיטלי עבור אתר זה , מה הסבירות הגבוהה ביותר לבעייה?
 1. מישהו באתר הבנק התרשל ושכח לחדש האישור.
 2. ניסיון פריצה לצורך גניבת הפרטים שלי.
 3. קיימת בעייה (באג) בדפדפן – החלפתו או עדכונו יתקנו זאת.
 4. הגדרות השעה המקומית במחשבי השתבשו.
47) פסאדו קוד הבא, מה התיאור נכון ביותר שלה:
TCPPacket.Flags(SET_ALL);
 1. חבילה אסורה (Banned Packet) – חבילה זו מוגדרת כלא חוקית במסמכי התקן.
 2. חבילת DoS (מניעת שירות) – שליחת חבילה כזו לשרת עלולה תגרום לנפילתו.
 3. חבילת חג מולד (xmas packet) – משמשת לצורכי בדיקות.
 4. לא קיימת חבילה כזו.
48) במחשבים, המושג PXE מתאר:
 1. דרך עליה (boot) של מערכת הפעלה מהרשת.
 2. תקן המחליף את Ethernet במחשבי IPv6.
 3. הגדרה המאפשרת אבחון תקלות שונות ברשת מחשבים מקומית.
 4. התקפת סייבר המחדירה סוס טרויאני באמצעות כרטיס הרשת.

שאלות פתוחות

*49) נתון הקוד הבא, בסוף הרצת הקוד המספר ההפוך מודפס, השלימו את גוף הקוד:

קטע קוד:
int num = 942508; 
int result = 0;
..
..
..
System.out.println(result);   //805249 is printed
**50) הסתכלו בגרף הבאתם נמצאים בנקודה a וברצונכם להגיע לנקודה d שם מחכים לכם חיי הנצח. בכל צעד שלכם אתם נעים באקראי מהנקודה בה אתם נמצאים לאחת מהנקודות הסמוכות לה המחוברות אליה בקו (עד שתגיעו לנקודה d). שימו לב שיכול להיות שתחזרו לאותה נקודה כמה פעמים. כמה צעדים בממוצע תעשו עד שתגיעו לנקודה d לראשונה?

גרף:

Captionless Image
**51) חזור על השאלה הקודמת, רק שהפעם אתם מתחילים באופן אקראי מאחת מחמשת הנקודות, לאו דווקא מנקודה a. מהו מספר הצעדים הממוצע הפעם עד שתגיעו לנקודה d? (להבהרה, יש סיכוי של חמישית שתתחילו מנקודה d ואז מספר הצעדים עד הנקודה d לאותו מקרה יהיה 0).

קצת על התשתית הטכנולוגית של האתר החדש

רשומה רגילה

לאחר שנים רבות, עברנו לתשתית WordPress; מעל התשתית הזאת רצה אפליקציית bbPress.

העלינו לאתר החדש את תוכן הפורום הישן (שהיה מבוסס על Community Server) והפורום הישן עוד יותר (שהיה אפליקציה שפותחה על-ידי מתנדבים משורותינו עת תשתית ASP).

כרגע האתר משתמש בעיצוב ברירת המחדל של WordPress 2014. נשמח לעזרתך בעיצוב חוויית המשתמש (UX) של האתר שיצור עמנו קשר דרך comments כאן או באמצעות עמוד ספר הפרצופים שלנו.

סגל קודגורו.

שאלון קודגורו 15 – שלב א'

רשומה רגילה

אלגוריתמיקה ומחשבה

Captionless Image

מערכות הפעלה ו- Low Level

REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\policies\Explorer]
"NoClose"="1"

שפות תכנות

var codeguru = {
  crufho: 9, vctho: this,  
  keusduru: function() {
    return this;
  },
  some_function: (function() {
    return this;
  }())
};
 
var crufho = 999; var reference = codeguru.keusduru;

this.crufho += 1;
codeguru.vctho.crufho += 1;
codeguru.keusduru.crufho -= 1;
reference.crufho -= 1;
codeguru.some_function.crufho += 1;

if(!(impossible == false))
{
if(!impossible)
{
//Logic doesn't apply in CodeGuru! – The program somehow reached here
}
}

תקשורת ואבטחת מידע

שאלות פתוחות