שאלון קודגורו 12 שלב ב'

רשומה רגילה
 1. בשפת C/C++/C#, האם המספרים הבאים שווים?
  int a = 0xF0F0F0F0;int b = -0x0F0F0F10;
  1. תמיד שווים
  2. תמיד שונים
  3. תלוי בארכיטקטורה
  4. תלוי במה היה קודם לכן בזכרון
 2. באיזה שפת תכנות כותבים
  char c[] = {'C', 'o', 'd', 'e',' G', 'u', 'r', 'u'};
  1. C
  2. #C
  3. Java
  4. כל התשובות נכונות
 3. האם אפשר לכתוב תכנית מחשב שתחשב גימטריה של מילה במילון בפחות מ-10 שורות קוד?
  1. לא. הבעיה בלתי ניתנת לפתרון
  2. לא. אפשר לפתור אבל לא בפחות מ-10 שורות
  3. כן, בשפות תכנות מסוימות אפשר
  4. רק למילים שהגימטריה שלהן זוגית
 4. מה עושה הקטע הבא?
  a=a-bb=a+ba=a-b
  1. מחליף את a עם b
  2. מחליף את a עם b והופך סימן
  3. מאפס את a
  4. מאפס את b
 5. בשפת C, מה ערכו של הביטוי4/7
  1. -1
  2. 0
  3. 1
  4. 0.571428…
 6. לאיזה מבנה נתונים לא סביר שנראה #pragma pack(1)?
  1. קוד שמפעיל פקודות SIMD למימוש גרפיקה ממוחשבת
  2. מבנה הודעת תקשורת מעל האינטרנט
  3. מבנה קובץ שנשמר על הדיסק הקשיח
  4. מחרוזת בקידוד UCS-4
 7. הקוד הבא לקוח מתוכנה שרצה בסביבת חלונות על Pentium III, שהודרה עם Microsoft Visual C עם אופטימיזציות סבירות ובלי הגדרות נוספות. מה יהיה הפלט שלה?
  struct a{ char t2; int t3; char t4;};struct a A = {31, 415926535, 89 };printf("%x\\n", *((unsigned char *)&A + 8));

  קוד זה

  1. עלול לקרוס, בגלל קריאה מחוץ לזיכרון מוקצה
  2. לא יקרוס, אבל ידפיס זבל
  3. לא יקרוס, וידפיס בהכרח את אותו הדבר
  4. יקרוס רק אם דלוק הדגל NX לאותו אזור זיכרון
 8. איזה מהמנגנונים הבאים יכול לבטל כליל את הסיכון ליצירת race conditions בתוכנה?
  1. protected memory
  2. NX bit
  3. semaphores
  4. אף תשובה אינה נכונה
 9. מה תכליתה של פסוקית finally בשפת C++/C#?
  1. אפיון סיום לקטע קוד שיתבצע ללא התנייה
  2. קריאה למפרקים (Destructors)
  3. יצירת ברירת מחדל במקרה של אי-טיפול ב-exception
  4. כל התשובות נכונות
 10. אופרטור '?' (שפת C/C++/C#):
  1. מקבל פרמטר אחד
  2. מקבל שני פרמטרים
  3. מקבל פרמטר אחד או שניים (כמו האופרטור '-')
  4. מקבל שלושה פרמטרים
 11. נתון הקוד הבא:
  class INode { // Some methods...};class CNodeLeaf : public INode { // Some methods...};class CNodeJunction : public INode { // Some methods...};

  כיצד נבדיל (בזמן ריצה, בצורה היעילה והנכונה ביותר) אם האובייקט שנוצר הוא מסוג CNodeLeaf או CNodeJunction?

  1. נוכל להחזיק רשימה עם מצביע למופע וסוג המופע אשר תקבל רשומות חדשות בכל פעם שניצור את האובייקטים.
  2. נוכל לממש את כל המתודות של המחלקות היורשות בתוך מחלקת האב, ולהוסיף בבנאי מזהה לסוג האובייקט, ונאפשר שימוש במתודות לפיו.
  3. נשתמש במנגנון RTTI של C++, המגנון הזה מומש על ידי הקומפיילר מוסיף אוטומטית יכולת זיהוי של סוג המופע בזמן ריצה.
  4. נוסיף מתודה ווירטואלית מלאה למחלקת האב שתמומש על ידי המחלקות היורשות ותחזיר את סוג המופע.
 12. ב C++, מתי new יקבל פרמטר בתוך סוגריים, ומה זה ידרוש מאיתנו?לדוגמה:
  CTest* test = new(arg) CTest;
  1. לפי פרמטר זה תיושר פיסת הזיכרון שתוקצה לנו, במערכות 32bit היישור יהיה לפי DWORD, הדרישה תהיה שהמעבד ידע לטפל בגדלים כאלו של מידע.
  2. לפי פרמטר זה יקבע גודל המידע המקסימלי שיוקצה לנו, גם אם הוא קטן יותר מגודל האובייקט CTest, וזה ידרוש מאיתנו לוודא שאכן קיים זיכרון פנוי בשביל פעולה זו.
  3. לפי פרמטר זה תיקבע הכתובת הפיזית שתוקצה לאובייקט שלנו, וזה ידרוש מאיתנו לוודא שהכתובת אכן תקינה.
  4. לפי פרמטר זה נקבע את הכתובת הווירטואלית שתוקצה לאובייקט שלנו, וזה ידרוש מאיתנו לוודא שהכתובת אכן תקינה.
 13. בשפת C, מה מכיל הקוד הבא:
  # UINT unsigned int# BYTE unsigned char# PTR *# VOID voidstruct test_t { BYTE PTR a,b; UINT t; VOID PTR x;};
  1. שני מצביעים ל BYTE, משתנה UINT אחד, מצביע אחד ל VOID.
  2. מצביע ומשתנה אחד ל BYTE, משתנה UINT אחד, מצביע אחד ל VOID.
  3. שני מצביעים ל BYTE, משתנה UINT אחד, מצביע ל struct עצמו.
  4. שני משתני BYTE, משתנה UINT אחד, מצביע אחד ל VOID.
 14. בחלונות, מדוע קונבנציית הקריאה fastcall נחשבת למהירה יותר מ-CDECL?
  1. fastcall דואגת לשמור את הפרמטרים בזיכרון ה cache של המעבד.
  2. השיטה הזו מיושנת, נקראת ככה רק כי בעבר הייתה המהירה ביותר, כיום המצב אינו נכון.
  3. מכיוון שאיננה מאפשר להעביר יותר פרמטרים ממספר הרגיסטרים הפנויים, ולכן אין צורך ב"ניקוי" המחסנית.
  4. מכיוון שהיא שואפת להעביר את הפרמטרים על גבי רגיסטרים.
 15. האם תוכנת משתמש יכולה לממש פונקציונליות חוטים (threads) מבלי להזדקק למנגנון threads של מערכת ההפעלה?
  1. כן, בתנאי שהחוטים עצמם מבצעים תמיד פעולות non-blocking.
  2. לא, לכל חוט יש main משלו, אין לו איך להעביר את השליטה לחוטים האחרים.
  3. כן, אבל רק בשפת תכנות Pascal.
  4. לא, לכל תוכנית יש רק מחסנית אחת, ואי-אפשר שכמה חוטים ישתמשו בה בו-זמנית.
 16. באיזה שפת תכנות הקטע הבא הוא הערה?
  (* This is a comment *)
  1. פסקל
  2. הסקל
  3. ליספ
  4. bash
 17. מה הטיפוס של 'abc' בשפת C/C++?
  1. char []
  2. int
  3. wchar_t []
  4. float
 18. ברגרסייה אוטומטית על nightly build, מאיזה סוג בדיקה שווה להימנע (בהינתן יכולת לבצע את כולן)?
  1. בדיקות עם קלטים אקראיים חזקים (truly random)
  2. בדיקות מצבי קצה (למשל, קלט ריק או קלט לא חוקי)
  3. בדיקות ביצועים
  4. כל התשובות נכונות
 19. נתון מספר בן 16 ביט. כיצד ניתן לקבל את השארית מחלוקה ב- 8?
  1. AND עם הקבוע 7
  2. AND עם הקבוע 3
  3. Shift Right עם הקבוע 3
  4. Shift Right עם הקבוע 7
 20. איפה בקובץ zip מופיעים שמות הקבצים המכווצים?
  1. בכותרת בתחילת הקובץ
  2. כל שם מופיע לפני הקובץ
  3. כל שם מופיע בסוף הקובץ
  4. כל התשובות נכונות
 21. * איפה בקובץ tar מופיעים שמות הקבצים המאוגדים?
  1. בכותרת בתחילת הקובץ
  2. כל שם מופיע לפני הקובץ
  3. כל שם מופיע בסוף הקובץ
  4. כל התשובות נכונות
 22. המספר 14093597794017515940, בהיותו מיוצג בזיכרון של מעבד little endian (למשל, מעבדי x86-64) ייראה בתור:
  1. 85-84-96-c3-c7-a4-99-a4
  2. a4-99-a4-c7-85-84-96-c3
  3. db-0f-49-40
  4. c3-96-84-85-c7-a4-99-a4
 23. מתי יסתיים העולם על-פי Linux מגרסת 1.1 על מעבד x86?
  1. 31.12.1999 בשעה 23:59
  2. 19.01.2038 בשעה 03:14
  3. 31.12.2099 בשעה 23:59
  4. עוד 292 מיליארד שנה
 24. כמה סיביות, לכל הפחות, צריך כדי להעביר אות אחת בעברית (לא צריך להעביר שום מידע נוסף)?
  1. 16 סיביות
  2. 8 סיביות
  3. 5 סיביות
  4. 4 סיביות
 25. כמה מקום אחסון צריך בשביל לשמור את כל הכרכים בספרייה הלאומית בגבעת רם בייצוג נאמן למקור?
  1. 1TB
  2. 100TB
  3. 1PB
  4. 100PB
 26. בכמה עולה מפלס הכנרת בזמן צליחת הכנרת?
  1. יורד בכמה מילימטרים
  2. נותר בעינו
  3. עולה בכמה מיקרונים
  4. עולה בכמה סנטימטרים
 27. כמה אנשים השתתפו בשלב ב' של קודגורו מאז תחילת האלף השלישי?
  1. עשרות
  2. מאות
  3. אלפים
  4. רבבות
 28. מכל הצורות בעלות היקף זהה, למי השטח המירבי?
  1. משולש שווה צלעות
  2. משולש שווה שוקיים ישר זווית
  3. ריבוע
  4. מחומש משוכלל
 29. תאריך ייצור 9.9.9 תאריך תפוגה 7.9.10. למה?
  1. הקסה-דצימלי
  2. שנה מעוברת
  3. באג 2000
  4. כל התשובות נכונות
 30. האם עופרת צפה על גבי כספית בתל-אביב?
  1. כן
  2. לא
  3. ביום חם כן, ביום קר לא
  4. ביום קר כן, ביום חם לא
 31. מה קרה בשנת 2005 במשחק מרובה המשתתפים WoW בזמן ההפגנה?
  1. נהרגו שלושה מפגינים
  2. נגנב כסף רב מכספות הבנק הוירטואלי
  3. השרת קרס, וכמה מפגינים הושעו
  4. לא הייתה שום הפגנה בשנת 2005
 32. באיזה שנה כבש את הפסגה מחשב העל BlueGene/L?
  1. 2001
  2. 2003
  3. 2005
  4. 2007
 33. באיזה תוכנה היה באג אשר ניצלה טריניטי על מנת לפרוץ למחשב תחנת הכוח בסרט "המטריקס 2"?
  1. nmap
  2. SSH v1.
  3. SSH v2.0
  4. SAMBA
 34. מה זה seven-segments?
  1. סוג של שעון ספרתי ישן
  2. הצגת ספרות על ידי שבעה מקטעים
  3. שבעת אוגרי הכתובת הזמינים ב-80386
  4. כל התשובות נכונות
 35. איזה מתח מקבל דיסק קשיח דרך מתאם חשמל SATA תקין?
  1. 3.3 וולט
  2. 5 וולט
  3. 12 וולט
  4. כל התשובות נכונות
 36. מה יותר גדול עשר בחזקת מאה או מאה בחזקת עשר?
  1. עשר בחזקת מאה
  2. מאה בחזקת עשר
  3. אותו דבר
  4. תלוי בבסיס הספירה
 37. מהו הראשוני התלת הספרתי הגדול ביותר?
  1. 991
  2. 993
  3. 995
  4. 997
 38. * מהו הראשוני במקום ה-1337?
  1. 10567
  2. 11027
  3. 10339
  4. 11287
 39. ** האם אפשר למצוא את היום בשנה באמצעות היום בשבוע; סכום הספרות של סכום הספרות של היום בשנה; וספרת האחדות של היום בשנה?
  1. לא.
  2. כן, על ידי משפט השאריות הסיני.
  3. כן, על ידי פתרון משוואה דיפרנציאלית.
  4. תלוי אם השנה מעוברת.
 40. המספר 3614090360 הוא
  1. בעל 6 מחלקים ראשוניים שונים
  2. ערך אתחול של פונקצית גיבוב פופולארית
  3. במשולש ישר זוית שבו הזוית הישרה נמצאת על ציר X לא בראשית, ואחד מהקודקודים נמצא בראשית, והקודקוד השני מקיים Y>0 ונמצא על שפת מעגל ברדיוס 2 בחזקת 32, ואורך הקשת הקצרה בין הקודקוד השני לציר X היא 2 בחזקת 32, אורך הניצב הארוך יותר.
  4. תשובות ב' ו-ג' נכונות
 41. ב-Ethernet, מהו ההבדל העיקרי בין רכזת (Hub) למתג (Switch)?
  1. במתג ניתן להגדיר קצבי העברה בין פורטים מסויימים.
  2. מתג לומד את כתובות היעד ומשייך אותם ליציאה מסויימת, לעומת רכזת המשדרת את אותו מידע לכל היציאות.
  3. במתג ניתן להגדיר מספר רב של יציאות, לעומת רכזת המוגבלת ל 8.
  4. רכזת משמשת בעיקר לרשתות טלפוניות,בחברות כמו בזק, לעומת מתג המתאים יותר לרשתות TCP/IP.
 42. הערך הנמצא בשדה ה TTL בכותרת חבילת IP יהיה:
  1. משך הזמן (במילי-שניות) עד שתסומן כהודעה שפג תוקפה.
  2. סינכרון (Sync) בין השעונים של תחנת היעד ותחנת המקור.
  3. מספר הניסיונות המקסימלי לשליחת ההודעה (לאחר כל ניסיון המספר יופחת ב 1)
  4. מספר הניתובים המרבי שתעבור ההודעה במחזור חייה.
 43. לפתרון איזו בעיה משמשת טכנולוגית NAT:
  1. התקשרויות המיותרות לשרתים הנמצאים מחוץ לרשת המקומית.
  2. מחסור בכתובות IP (מונע צורך בתיאום של הכתובות ברשת הפנימית עם העולם החיצוני).
  3. תרגום משפה לשפה (אנגלית – עברית למשל)
  4. חיסכון בעלויות החומרה על ידי שימוש חוזר ביציאות תקשורת.
 44. אילו מהבעיות תתכן עקב שימוש בטכנולוגית NAT ברשת ביתית?
  1. חבילות מידע עלולות להגיע לתחנות הלא נכונות.
  2. עלולה להיות התנגשות בין רשת ה NAT המקומית לרשתות NAT אחרות.
  3. לא תתאפשר גישה בו זמנית לאותו אתר אינטרנט משני תחנות הנמצאות באותו רשת.
  4. כאשר העולם החיצון צריך ליזום התקשרות ישירה אל פנים ה-NAT.
 45. תמיכה בהודעת Wake-on-LAN נעשת ברמת:
  1. מערכת ההפעלה, כרטיס הרשת.
  2. כרטיס הרשת, לוח האם.
  3. BIOS, מערכת ההפעלה.
  4. דרייבר כרטיס הרשת, לקוחות נוספים ברשת.
 46. גרסה 6 של פרוטוקול ה-IP בא לפתור את בעיית:
  1. האיטיות הנגרמת עקב חבילות מידע מיותרות של הפרוטוקול בגרסה 4.
  2. שימוש בטכנולוגית NAT הגורמת לבעיות אחרות.
  3. מחסור עתידי בכתובות IP של גרסה 4.
  4. בעיות מימוש גרסה 4 במערכות הפעלה ישנות (דוגמת Win 98 ומטה)
 47. * מהו התווך הפיזי, ומהו קצב ההעברה של אית'רנט 100Base-TX (כאשר הקצב נמדד הוא קצב השידור המרבי, של הודעות רמה 2, כולל ה-header, ה-preamble וה-postamble)?
  1. זוג שזור, 100 מיליון סיביות לשנייה.
  2. זוג שזור כפול, 100 מיליון סיביות לשנייה.
  3. זוג שזור, 100 מיליון בתים לשנייה.
  4. זוג שזור כפול, 100 מיליון בתים לשנייה.
 48. * מה היחס בין קצב המידע המרבי שמעביר Layer 1 של 100Base-TX לקצב המידע המרבי שמעביר Layer 2?
  1. 0.8
  2. 1.0
  3. 1.2
  4. 1.25
 49. ברשת מקומית בעלת שרת DHCP יחיד מתקבלת בתחנה מקומית יותר מתשובת DHCP אחת, נוכל להסיק כי:
  1. קיים חשש להונאת DHCP, בה מחשב מקומי מתחזה לשרת DHCP.
  2. ישנו loopback בתוך הרשת, אשר גורם להודעות לחזור על עצמן.
  3. שרת ה DHCP ענה להודעת ה boardcast של התחנה, אך מיכוון שהתחנה לא ענתה לו (Timeout) הוא שלח את ההודעה מחדש.
  4. קיימת יציאה פיראטית לרשת החיצונית, ושרת DHCP אחר ענה לתחנה המקומית.
 50. מתי יגמרו בלוקים חדשים גדולים (/8) של כתובות IPv4?
  1. כבר נגמרו – חולק הטווח האחרון
  2. כשיגמר הנפט – עוד חמישים שנה
  3. ב-19 לינואר 2038
  4. לעולם לא – ממשיכים לייצר חדשות
 51. נרצה להצפין ולדחוס קובץ ווידאו, מה ולמה הוא סדר הפעולות הנכון מבחינת גודל סופי של הקובץ:
  1. תחילה נצפין את הקובץ, ולאחר מכן נדחוס אותו, מכיוון שלאחר הצפנה ממלא כמות הסביות הדולקות והכבויות הוא זהה.
  2. תחילה נדחוס את הקובץ, ולאחר מכן נצפין, מכיוון שלאחר דחיסה ממלא כמות הסביות הדולקות והכבויות הוא זהה.
  3. תחילה נצפין את הקובץ, ולאחר מכן נדחוס אותו, מכיוון שאין חישבות לסוג המידע שהוצפן.
  4. תחילה נדחוס את הקובץ, ולאחר מכן נצפין אותו, מכיוון שאין חישבות לסוג המידע שהוצפן.
 52. לאיזה מצב יכנס מעבד מסדרת x86 לאחר התרחשות triple-fault?
  1. מנגנון טיפול השגיאות (exception handler) יכנס לפעולה.
  2. השגיאה תטופל בהתאם להגדרות שנקבעו מבעוד מועד ה-BIOS.
  3. יבוצע איתחול (unmaskable) למעבד.
  4. האוגרים וה-call stack יכתבו ל pagefile.
 53. מה תפקיד בקר ה-Direct Memory Access — DMA?
  1. מאפשר לאחר אתחולו גישה ישירה של תוכנה לזיכרון, ללא תלות במעבד.
  2. מאפשר לאחר אתחולו גישה ישירה של התקנים לזיכרון, ללא תלות במעבד.
  3. מאפשר לאחר אתחולו גישה ישירה בין המעבד לזיכרון, ללא תלות בתוכנה.
  4. מאפשר לאחר אתחולו גישה ישירה בין מחשב א' למחשב ב'.
 54. למה משמש swap file ב-Windows?
  1. להחלפת ערכי משתנים ב-C (כדי שהערך שנמחק תוך-כדי ההחלפה יגובה)
  2. להגדלת כמות הזיכרון הנגישה לתוכנות
  3. להחלפת שירים לא חוקית
  4. כל התשובות נכונות
 55. איזה מהבאים יאפיין את מערכת ההפעלה DOS?
  1. single-threaded, real mode, 16 bit, flat address space.
  2. single threaded, protected mode, open source, freeware.
  3. multi-threaded, real mode, 32 bit, flat address space.
  4. multi-core, real mode, 16 bit, segmented address space.
 56. במערכת DOS, מה יהיה ערך ה-word האחרון בסקטור הראשון של הדיסק הקשיח שממנו עולה המחשב?
  1. 0x0000
  2. 0x55aa
  3. 0xffff
  4. לא ידוע, משתנה בין מחשבים.
 57. כמה אוגרים נחשפים לתוכנת משתמש שרצה על מעבד Motorola 68000?
  1. 0 (זה מעבד, לא כלוב)
  2. 8
  3. 16
  4. 32
 58. לאיזה התקן של מערכת ההפעלה UNIX עשוי לשמש האוגר r0 בארכיטקטורת MIPS?
  1. /dev/random
  2. /dev/zero
  3. /dev/sr0
  4. /dev/kmem
 59. איזו פקודה חייבת להופיע במימוש האסמבלי של קריאה לפונקציית inline?
  1. call
  2. push
  3. jmp
  4. אף תשובה אינה נכונה
 60. באיזו טכנולוגיה יש לפתח את לוגיקת השרת של אפליקצית פייסבוק?
  1. Java — התשתית של פיסבוק מבוססת על מערכות Oracle
  2. PHP — כל הדפים בפייסבוק מסוג PHP והשרתים שלו אינם מריצים משהו אחר
  3. Flash — זוהי הטכנולוגיה היחידה שבה ניתן לכתוב משחקים לפייסבוק, לדוגמא Farmville
  4. לא משנה כל עוד השפה מאפשרת התממשקות עם שירותי Web ב-HTTP
 61. התחום ה-Web, מה ההבדל בין CSS ל-HTML?
  1. CSSמאפשרת טעינה דינאמית של "עיצובים" (קבצי CSS) לעומת html שאינה מאפשרת זאת.
  2. CSS ניתמכת יותר טוב על ידי דפדפנים של פלטפורמות חלשות, לכן מומלץ להשתמש בה במקום html.
  3. CSS משלימה תכונות שלא התאפשרות בעזרת html "רגיל".
  4. CSS מגדירה מראה (צבעים, גדלים, פונטים) לעומת HTMLשמגדירה את המבנה.
 62. * מה מהבאים חלופי לשימוש ב-XMLHttpRequest (במחיר של סיבוך)?
  1. כתיבת Handler ל-onMouseOver לתמונות,
  2. טעינה של עמוד ב-frame נסתר,
  3. טעינה של קובץ js נוסף,
  4. טעינה של קובץ CSS נוסף.
 63. איזה ארגון עוסק לרוב בתקנון (standartization) בתחום תוכן ה-Web?
  1. IEEE
  2. IETF
  3. ISO
  4. W3C
 64. מה ערך ברירת המחדל של מאפיין ה-CSS 'display' עבור התגית ?
  1. none
  2. inline
  3. block
  4. inherit
 65. איזו תגית אינה חלק מ-HTML5?
  1. font
  2. embed
  3. object
  4. date
 66. למה משמשת תגית nofollow בקישורי HTML?
  1. לכך שהמשתמש לא יכול להשתמש בלחצן 'חזור אחורה' שבדפדפן.
  2. לכך שהאתר שאליו המשתמש נכנס לא יוכל לדעת מהיכן המשתמש מגיע (שימושי לקישורים מאתרים רגישים)
  3. כאשר האתר שממנו המשתמש יוצא לא רוצה לשמור מידע לגביו לאחר עזיבתו (user data, cookies)
  4. כאשר לא נרצה להשפיע על הדירוג במנועי החיפוש של הכתובת אליה יעזוב המשתמש.
 67. מה שם מנהל החבילות של Debian?
  1. RPM
  2. apt-get
  3. YUM
  4. Portage
 68. איזה תהליך תמיד יוצג בעת הרצת הפקודה top ב-UNIX?
  1. alsa
  2. kswapd
  3. klogd
  4. top
 69. מה ההבדל בין דגל R (אות גדולה) לדגל r (אות קטנה) בפקודה ls בלינוקס?
  1. R יציג את הקבצים בתיקיה (ותתי תיקיות) בצורה רקורסיבית, לעומת r שיציג את הרשימה בצורה הפוכה.
  2. הפקודה תבצע את אותו הדבר, כמו ש –v ו- -V יבצעו את אותה הפעולה.
  3. הדגל r מתייחס לקבצים בעלי שמות באותיות קטנות בלבד, לעומת R המתייחסת לקבצים בעלי שמות באותיות גדולות וקטנות.
  4. r יציג את הקבצים בתיקיה (ותתי תיקיות) בצורה רקורסיבית, לעומת R שיציג את הרשימה בצורה הפוכה.
 70. איזה פקודה (בלינוקס) תציג לנו את כמות המקום הפנוי במערכות הקבצים של אותו המחשב?
  1. cat /proc/filesystems
  2. cat /dev/sda0
  3. df -h -H
  4. free
 71. הפקודה tr ב-UNIX מאפשרת, בין היתר:
  1. תרגום (המרת קוד) בין שפות תכנות
  2. ביצוע הצפנה איכותית
  3. המרת upper case ל-lower case בטקסט בקידוד ISO-8859-1
  4. המרת upper case ל-lower case בטקסט בקידוד UTF-16
 72. איזה מהגרסאות הבאות של BSD מפותחת עם שמירה על רמת אבטחה גבוהה כיעד מרכזי?
  1. FreeBSD
  2. OpenBSD
  3. NetBSD
  4. DragonflyBSD
 73. ב-UNIX, התוכנה cpio היא חלופה (נחותה לרוב הדעות) ל-
  1. gzip
  2. tar
  3. bz2
  4. zip
 74. מתכנני השפות Java/C# הגדירו שלכל מחלקה תהיה מתודת toString כדי:
  1. להקל על ניפוי שגיאות בשפות אלה
  2. לאפשר יצירה קלה של ממשק משתמש גרפי
  3. להדפיס לכל אובייקט את כתובתו
  4. לתעד את הקוד בזמן ריצתו
 75. * כמות הביטים שהם 1 במחרוזת הבאה: 'CodeGuru 2011 has more ones than zeros'?
  1. זוגית ב-UTF-8, זוגית ב-ASCII
  2. זוגית ב-UTF-8 אי-זוגית ב-ASCII
  3. אי-זוגית ב-UTF-8, זוגית ב-ASCII
  4. אי-זוגית ב-UTF-8, אי-זוגית ב-ASCII
 76. ** כמות הביטים שהם 1 במחרוזת הבאה: 'בקודגורו 2011 יש יותר אחדות מאפסים'?
  1. זוגית ב-UTF-8, זוגית ב-Windows-1255
  2. זוגית ב-UTF-8, אי-זוגית ב-Windows-1255
  3. אי-זוגית ב-UTF-8, זוגית ב-Windows-1255
  4. אי-זוגית ב-UTF-8, אי-זוגית ב-Windows-1255
 77. ** כמה תמורות של הספרות [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] יש רצף של 4 ספרות עולות (ולא יותר מ-4)? (למשל: התמורה 412387605 תיספר, אבל התמורה 012348765 לא)

כתיבת תגובה